Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Návrh stanov mysliveckého sdružení

16.6.2014

Jiří Vronský

Jeden z návrhů stanov mysliveckého sdružení, který vypracoval Ing. Jiří Vronský

Na samotný úvod.

Současné Stanovy používané ve většině MS vychází ze „Vzorových stanov“ dodaných v minulosti, které byly opsány, a téměř nikdo si je nepřizpůsobil svým potřebám.

Další, bohužel platné zjištění, většina MS své Stanovy nerespektuje (ani většinou neví, kde jsou) a svoji činnost řídí neustálým hlasováním, bez ohledu na střety s vnitřními předpisy. Pokud nedojde k problému při vylučování, tak tato skutečnost funguje. Přijde-li případ k soudu, tak tam jsou Stanovy závazné, současně s Provozním (Domácím atd. ) řádem a MS se diví

.

Když se současné MS smíří s tím, že obsah Stanov vyhovuje, stačí změnit slovo sdružení v názvu za spolek, nebo místo o. s. použít z. s, . prohlásit členskou schůzi za nejvyšší orgán, výbor za statutární orgán a revizní komisi za kontrolní výbor. Rozhodně doporučuji o. s. nahradit z. s. i v případě, kdy je v názvu použito slovo společnost. Toto řešení považuji za vyjádření neschopnosti MS se vyrovnat s tím, že je rok 2014

 

Ing. Jiří Vronský

 jiri. vronsky@volny. cz

 

Návrh Stanov, nikoliv vzorových

 

Článek 6. , je v několika alternativách, opsaných ze Stanov některých sdružení (dnes spolků)

Konečná úprava není provedena, je na zvážení co si vybrat

Kurzivou psané poznámky nejsou součástí Stanov

 

Za největší problém považuji, hlasování Čl. 9 odstavec 4 a 5. Pokud otrocky použijeme NOZ §252/1, tak by např. o přijetí nebo vyloučení člena mohla rozhodnout prakticky ¼ členů.

 

Jsem přesvědčen, že s použitím §247/3 Stanovy umožní něco jiného a to je právě způsob hlasování jimi určený. Způsob hlasování (tajné – veřejné) NOZ neřeší a tak opět platí to, co máme, nebo budeme mít ve Stanovách.

 

Pozor na NOZ § 215 odst. (2) Členové spolku neručí za jeho dluhy. Je to vzkaz pro ostatní – nic jim nepůjčujte. Bohužel ustanovení zákona o myslivosti, jako lex specialis, v § 52 odst. 2. , náhrada škody způsobené zvěř, není dluhem, platíme.

 

 

Stanovy mysliveckého spolku

AxxxxxBxxxxxxxxx z. s.

Sídlo spolku ……………….

IČ:………………

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

1. Myslivecký spolek Axxxxx Bxxxxxxx z. s. se usnesl a po hlasování na členské schůzi přijal tyto Stanovy, jako svůj základní a závazný předpis k provádění své činnosti

2. Myslivecký spolek Axxxxxxx Bxxxxx z. s. (dále MS) je společenství osob vzniklé za účelem společného provádění myslivosti v pronajaté honitbě a k ochraně přírody a krajiny

3. Podnikání a výdělečná činnost, včetně finančních a jiných závazků k třetím, osobám zatížené úroky – půjčky, leasing nejsou dovoleny

4. Všichni zapsaní řádní členové MS jsou si rovni. Podílí se na všech nákladech MS rovným dílem.

 

Článek 2

Definice pojmů a vybraných činností

1. Myslivecký spolek Axxxxxxxx Bxxxxxx z. s. (dále MS) je právnickou osobou, která je nástupcem se všemi právy, povinnostmi a závazky Mysliveckého sdružení Axxxxxx Bxxxxx o. s. IČ: xxxxxxxxx se sídlem: xxxxxxxxxxxx

2. Nejvyšším orgánem MS je Členská schůze

3. Statutárním orgánem MS je výbor, který je kolektivním orgánem a má 5 členů

4. Kontrolní komise je 3 členná, když předseda je volen a další 2 členové, úsekoví hospodáři, jsou jmenováni statutárním orgánem - výborem

5. Jednáním za MS je pověřen předseda, místopředseda a myslivecký hospodář, nebo i jiný člen pověřený statutárním orgánem – výborem

6. Stanovy jsou základním předpisem, podle kterého se řídí veškerá činnost MS v souladu s legislativou ČR a dalšími závaznými pokyny oprávněných

7. Prováděcím předpisem těchto Stanov je Provozní řád

8. Dalším prováděcím předpisem je Usnesení a Příloha k Provoznímu řádu z Výroční členské schůze, podle kterého se řídí činnost MS v přicházejícím roce, v návaznosti na plán lovu, významná výročí a ekonomiku.

9. Usnesení členské schůze musí být v souladu se Stanovami, Provozním řádem, Přílohou k Provoznímu řádu a usnesením Výroční členské schůze. Potom je platné a závazné pro všechny členy.

10. Myslivecký rok začíná 1. 4. běžícího roku a končí 31. 3. roku následujícího, současně je to plánovací a finanční období

11. Řádný člen je ten, který je zapsán v seznamu řádných členů MS, řídí se těmito Stanovami, což stvrdil svým vlastnoručním podpisem

12. Čekatel řádného členství je osoba, která se uchází o řádné členství

13. Čestný člen je bývalý řádný člen MS, nebo jiná význačná osoba, která nemá žádná práva a povinnosti příslušné řádnému členu.

14. Honitba může být rozdělena na X (4) části, kdy každá má svého úsekového hospodáře

Poznámka: Viz Čl. 7, odst. 7, písm. g)

15. Není dovoleno vyčleňovat části honitby, nebo myslivecká zařízení pro jednotlivé členy, nebo jejich skupiny, včetně vnadišť a újedišť.

16. Podpisem Stanov dává člen souhlas se zpracováním svých osobních dat ve smyslu zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nutných pro dokumentaci MS

 

Poznámka: Počet členů se neuváět, měl by být totiž dodržen. Pokud by byl překročen, tak nemůže být hlasování v pořádku, nebudou souhlasit počty hlasujících. Počet členů je zpravidla vyhlašován jako „ochrana“! před zvyšováním počtu členů nad představy současnosti, když nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomika (ekonomicky silný člen) a třeba i počty psů (vhodný držitel psů) , popřípadě příchod člena ex offo – z rozhodnutí soudu, tak je to není moudré.

 Pokud chceme udržet počet členů v jakési normě, je nutné hlasovat o přijetí tajně a určit, že pro přijetí musí být více než polovina členské základy, např. ¾. Veřejné hlasování nedovoluje řadě členů vyjádřit svou vůli, protože zpravidla každý uchazeč o členství má svého podporovatele a pokud podporovatel uvidí, jak kdo hlasuje, vytváří se kolizní prostředí.

 

Článek 3

Členství v MS

1. Vznik členství

a) řádným členem se může stát každá osoba starší 18 ti let, která si podala přihlášku, prošla jednoročním čekatelským obdobím (dále jen čekatel) , zaplatila vstupní členský příspěvek, pokud nebylo členskou schůzí stanoveno jinak a souhlasí  se Stanovami.  Členství vzniká dnem, kdy tak členská schůze rozhodla.

b) čekatelem řádného členství v MS, může být pouze osoba starší 18 ti let, která si  podala řádnou přihlášku, souhlasí se Stanovami a její čekatelství bylo schválenočlenskou schůzí. Čekateli je určen řádný člen – mentor, který jeho činnost usměrňuje

 Čekatelství se stanovuje na dobu jednoho roku a nezakládá automaticky nárok  na vznik členství.

 Čekatelství vzniká rozhodnutím členské schůze.

 Po uplynutí jednoho roku čekatelství, může čekatel požádat o přijetí za řádného  člena.

c) čestným členem se může stát bývalý řádný člen MS, nebo i jiná významná osoba po schválení členskou schůzí.

d) členství může vzniknout i ex offo. Tímto úkonem je nahrazeno pouze hlasování - rozhodnutí členské schůze, ostatní podmínky zůstávají tak, jak je uvedeno v odst. a) a dalších

2. Zánik členství

a) vystoupením člena, písemným oznámením MS. V tom případě členství končí posledním dnem mysliveckého roku, ve kterém bylo podáno

b) úmrtím člena

c) vyloučením člena     

d) nezaplacením členského příspěvku a to i po uplynutí marné lhůty

e) nezaplacením doplatku členského příspěvku z důvodů uvedených v Čl. 6 odst. 4) a to i po uplynutí marné lhůty

f) nezavření pojištění dle mysliveckého zákona § 48

3. Zánikem řádného členství, nekončí zodpovědnost osoby, která byla zapsána v seznamu členů, za pohledávky, které v té době vznikly.

 

Článek 4

Seznam členů

1. MS vede seznam členů, do kterého jsou zapisováni výhradně jen řádní členové.

2. Do seznamu členů se zápisy a výmazy provádí vždy, pokud vznikne změna v členské základně a to pokud je naplněn Čl. 3

3. Zapisují se údaje pro potřebnou komunikaci a Povolenku k lovu, to vše bez rodných čísel

4. Seznam členů není veřejně přístupný.

Poznámka: Seznam členů stejně všichni vedeme. Tím, že je seznam neveřejný, se vlastně nic nemění.

 

Článek 5

Poslání a činnost

1. Hlavním posláním MS je ochrana přírody a krajiny a společné provádění výkonu práva myslivosti v souladu s příslušnou legislativou.

2. MS plní své poslání tím, že:

a) zajišťuje zlepšování životního prostředí zejména lovné zvěře

b) propaguje ochranu přírody, myslivosti a její kulturní dědictví

c) zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni

d) zajišťuje růst odborné a společenské úrovně svých členů v návaznosti na myslivecké tradice a zvyky

e) zajišťuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a lovecké střelectví

f) využívá státní a jiné dotační tituly a programy

3. MS při své činnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými orgány a osobami

Poznámka: I když to vypadá jako formalita, je třeba být připraveni na přijetí dotací, nebo na přechod na veřejně prospěšnou právnickou osobu.

4. Členové MS nemají vyčleněny podíly na majetku MS. To neplatí při likvidaci.

Poznámka: Pokud není žádný majetek, tak nemůže vzniknout žádný podíl. Jestliže se ve Stanovách objeví tato formulace, tak nemůže dostat vystupující člen jakýsi podíl, který nastupující uhradí. Pokud by měli členové podíl na majetku, tak by měl být vyjádřen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- alternativa A--alternativa B— alternativa C- nežádané vypustit a nahradit – viz závěr návrhu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternativa Axxx Bxxxx

Článek 6

Zásady hospodaření

1. Prostředky MS tvoří především:

a) roční členské příspěvky

b) výnosy z mysliveckého hospodaření

c) dary, dotace a granty

d) vlastní hmotný a nehmotný majetek

e) vstupní příspěvek Poznámka: Může být stanoven na 0,- Kč, potom je nevratný.

2. Rozpočet se stanovuje jako vyrovnaný, ke dni počínajícího mysliveckého roku

a) součástí rozpočtu MS je rezervní fond, který je stanoven minimálně na 60 % ročního nájmu, předchozího mysliveckého roku. Fond musí být zachován, do rozpočtu se nezahrnuje. Jeho použití je určeno k financování nákladů vzniklých v souvislosti s nájmem, případně škod.

Pokud dojde k jeho vyčerpání, bude jeho naplnění rozvrženo do 3 následujících mysliveckých roků.

Poznámka: Rezervní fond (u nás) se vytváří pro zaplacení opce, na kterou je vázáno uzavření další nájemní smlouvy. I tam kde opce není podmíněna platbou, je rezerva vhodná, třeba pro pokrývání škod. Komu rezervní fond nevyhovuje, tak jej ze Stanov vypustí

b) rozpočet přicházejícího mysliveckého roku se stanoví tak, že se sečtou všechny známé roční náklady, a tyto se vynásobí koeficientem 1,2 (=20 % režie) mínus  případná aktiva, uzavíraného mysliveckého roku

Poznámka: Pojem aktiva jsou finance, vzniklé prodejem zvěřiny, poplatkových

 lovů atd. Protože se jedná o nahodilé příjmy, tak se započítávají zpětně, nikoliv jako předpokládané naplnění rozpočtu. Tím odpadá pocit členů, že z „lesa“ přineseme více financí, než vložíme.

c) členský příspěvek přicházejícího roku je stanoven tak, že výsledek dle písm. b) se dělí počtem zapsaných řádných členů

3. Využití a použití úlovků včetně plateb je každoročně upraveno Přílohou k Provoznímu řádu

Poznámka: Podle názoru KVT je „rozdělení“ zvěřiny z úlovku vlastně prodejem a to bez ohledu na to, zda bylo za peníze nebo ne. To neplatí pouze v případě, že má lovec úlovek pro osobní spotřebu.

4. Vzniklé nepředvídatelné výdaje během mysliveckého roku se převedou jako součást členského příspěvku MS tak, že se tyto podělí počtem zapsaných členů.

5. Při vzniku řádného členství v MS, zaplatí vstupující celý roční členský příspěvek příslušného mysliveckého roku, bez ohledu na den jeho vstupu.

6. Vzniklé nepředvídané výdaje během mysliveckého roku se převedou jako součást členského příspěvku MS tak, že se tyto podělí počtem zapsaných členů.

7. Oběh dokladů, zejména plomb, Lístků o původu zvěře a Hlášení o lovu zvěře, upraví Provozní řád.

           

Článek 7

Práva a povinnosti řádných členů

1. Řádný člen MS má tyto práva:

a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích

b) volit a být volen do statutárního orgánu – výboru a kontrolní komise

c) podílet se na poslání a činnosti

d) podílet se na pořádaných akcích

e) podávat návrhy a stížnosti

f) podílet se na využívání výsledků mysliveckého hospodaření

g) právo volit dle písm. b) , může převést na jiného řádného člena, písemným zmocněním

h) používat pronajatou honitbu k výkonu práva myslivosti, včetně v ní umístěných mysliveckých zařízení

Poznámka: Řádný člen má právo účasti na schůzi, nikoliv povinnost a jak je uvedeno dále, je jeho věcí jak si informaci - usnesení – získá, když je pro něj závazné i ve chvíli kdy se ze schůze omluvil. Pokud by byla účast na schůzi povinná, tak by musela být neúčast pod sankcí. Při současném strachu o pracovní místo, by to bylo nemravné.

2. Řádný člen MS má tyto povinnosti:

a) hradit ve stanoveném termínu členské příspěvky

b) plnit ustanovení těchto Stanov, Provozního řádu a jeho Přílohy

c) plnit usnesení Členské schůze a Výboru

d) ručit za závazek k náhradě škody vzniklé v době, kdy byl daný člen zapsán v seznamu členů

e) zajišťovat péči o zvěř a myslivecké zařízení

f) před použitím mysliveckého zařízení provést jeho kontrolu a pokud zjistí závady, tak jej nepoužije a zajistí jeho opravu            

g) ohlásit předem jakoukoliv stavbu, nebo přemístění mysliveckého zařízení úsekovému hospodáři, popřípadě mysliveckému hospodáři.

3. Čestný člen MS nemá žádná práva a povinnosti. Může se zúčastňovat všech akcí s hlasem poradním

4. Čekatel řádného členství v MS nemá žádné povinnosti ani práva. Může se zúčastňovat všech akcí s hlasem poradním. Jednat musí v duchu těchto Stanov.

5. Řádnému členu, který pro věk nebo zdravotní stav nemůže plnit některé své povinnosti, může členská schůze poskytnout úlevy, nikoliv však finančního rázu.

Poznámka: Velice diskutované ustanovení. Ať se nám to líbí nebo ne, postupný přechod od „lidové“ myslivosti k finanční nastal a bude pokračovat. Každé finanční zvýhodnění některých, znamená finanční náklady ostatních. Každý člen má svůj příjem – mzda, důchod a tak je na něm, aby uznal, zda má na to, aby myslivost provozoval. Pokud chce zůstat členem MS, může být čestným členem, kdy nemá žádné povinnosti, ani práva. I zvěřina „rozdávaná“ je finanční výdaj, který by při prodeji přinesl finanční aktiva do rozpočtu.

6. Každý člen MS ohlásí výboru všechny změny, které mají vliv na Seznam členů, Povolenku, evidenci, povinné pojištění a členství

7. Řádný člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se Stanovami, pokud se neplatnosti rozhodnutí nelze dovolat u orgánu spolku. Viz Občanský zákoník §§ 258 a další.

 

Článek 8

Porušení členských povinností řádného člena MS

1. Řádnému členu, který neplní povinnosti z těchto Stanov, Provozního řádu, Usnesení Výroční Členské schůze, Přílohy k Provoznímu řádu a členských schůzí, může výbor uložit některá z těchto opatření

a) výtku

b) dočasné omezení lovu zvěře, nejdéle však na dobu jednoho roku

c) vyloučení

2. Před uložením opatření musí být řádný člen prokazatelně seznámen s důvody, na základě kterých se bude rozhodovat. Řádný člen se má právo k nim vyjádřit na schůzi výboru, kam musí být pozván. Pokud na pozvání nereaguje, bude jednáno v jeho nepřítomnosti. Řádná omluva je důvodem pro odklad jednání, nejdelší odklad je 1 měsíc. Jednáno v nepřítomnosti může být i tehdy, když k tomu dá pozvaný řádný člen výslovný souhlas.

Poznámka: Výše uvedená opatření jsou předány do kompetence statutárního orgánu – výboru, bez ohledu na to, kdo a proč podal návrh. Tím vzniká dvoustupňový rozhodovací systém, kdy členská schůze je naším odvolacím orgánem. I při rozhodování členské schůze je třeba dbát lidské důstojnosti a hlasovat tajně. Rozhodně odmítám „Rozhodčí komise“, protože by to byli vlastně titíž, kdo již rozhodoval.

3. Opatření podle odstavce 1. písm. a) , b) , c) nelze uložit, jestliže od porušení členské povinnosti uplynula doba jednoho roku. Pokud čin řádného člena byl projednáván podle Správního rádu, Přestupkového zákona, nebo Trestního zákona, pak se tato doba počítá od nabytí právní moci Rozhodnutí, nebo Rozsudku.

4. Řádný člen, kterému bylo uloženo opatření podle odst. 1. písm. a) , b) , c) , se může cestou podáním statutárnímu orgánu, do 15 dnů od převzetí opatření odvolat k Členské schůzi. V tom případě nemá odvolání odkladný účinek. Členská schůze ve lhůtě do jednoho měsíce musí definitivně rozhodnout. Pokud ve stanovené lhůtě nerozhodne, nastává odkladný účinek a případ se vrací výboru k novému rozhodnutí.

Poznámka: Snaha o to, aby se problém nekonečně odkládal.

 

Článek 9

Členská schůze MS

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem. Tvoří ji shromáždění zapsaných členů. Jednání mohou být přítomni čestní členové a čekatelé členství. Hosté, jen pokud jsou pozváni. Rozhodující hlas mají pouze řádní členové. Ostatní účastníci mají hlas pouze poradní.

2. Členskou schůzi svolává statutární orgán a to vždy po ukončení mysliveckého roku, v tom případě se jedná o Výroční členskou schůzi, do jejíž kompetence přísluší vedle Usnesení i schválení Přílohy k Provoznímu řádu pro příchozí myslivecký rok. Další členské schůze se svolávají podle provozní potřeby.

Všechny schůze se svolávají minimálně 1. týden před datem konání a to písemně, elektronickou poštou, SMS, poštou, nebo osobním předáním.

3. Členské schůzi MS, včetně Výroční, přísluší rozhodování zejména o:

a) všech závažných záležitostech spolku

b) přijetí a změny Stanov, Provozního řádu a jeho Přílohy

c) přijetí řádného člena, nebo čekatele řádného členství

d) odvolání řádného člena proti uložení opatření podle Čl. 8, odst. 1

e) zásadách mysliveckého a finančního hospodaření

f) výši členského příspěvku, případného jeho doplatku včetně termínu jeho úhrady

g) smlouvě a pronájmu honitby

h) volbě statutárního orgánu (výboru ) , jeho jednotlivých členů a úsekových hospodářů

i) volbě předsedy kontrolní komise

j) návrhu na ustanovení mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže

k) schválení a vydávání povolenek k lovu spárkaté zvěře mezi jednotlivé členy

l) schválení finančního hospodaření

m) schválení zprávy o činnosti a záměru činnosti na další období

n) všech náležitostech rozhodných pro činnost

o) zrušení spolku

 

4. Usnášeníschopnost členské schůze a hlasování

a) členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny zapsaných řádných členů. K přijetí mimo vyjmenované odstavce, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů

b) k přijetí rozhodnutí o přijetí řádného člena, nebo čekatele řádného členství je třeba souhlasu ¾ hlasů zapsaných řádných členů

c) pro přijetí rozhodnutí podle Čl. 9 odst. 3 je třeba souhlasu ½ všech zapsaných řádných členů

5. Tajné hlasování je vždy o:

a) přijetí řádného člena a čekatele řádného členství

b) odvolání řádného člena proti uložení opatření podle Čl. 8, odst. 1

c) volbě statutárního orgánu a jeho jednotlivých členů

d) ustanovení mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže

e) volbě předsedy kontrolní komise

Poznámka: Odmítáme veřejné hlasování = pod dozorem, kdy se jedné o mezilidské vztahy.

6. Hlasování v ostatních případech je veřejné, pokud se neodhlasuje hlasování tajné

7. O jednání a usnesení Členské schůze se pořizuje do 10 dnů zápis, který podepisuje předsedající a jeden řádný člen. Evidenci zápisů zajišťuje jednatel.          

8. Každý řádný člen je povinen si zajistit svoji informovanost o jednání a rozhodnutí Členské schůze, rovněž má právo na kopii zápisu, která mu bude poskytnuta na požádání v písemné nebo elektronické podobě.

9. Členská schůze může některé činnosti, nebo rozhodování přenést na výbor

10. Členská schůze vymezí měsíční finanční limit, o kterém výbor rozhoduje samostatně. Měsíční finanční limity nelze kumulovat a převádět do dalších měsíců.

 

Článek 10

Statutární orgán - Výbor MS

1. Výbor jako výkonný statutární orgán spravuje záležitosti MS mezi Členskými schůzemi. Tvoří jej řádní členové - předseda, místopředseda, myslivecký hospodář, finanční hospodář a jednatel.

Funkční období je 5 let ode dne, kdy byl výbor zvolen.

2. Výbor realizuje Usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny Členské schůzi

3. Schůzi výboru svolává předseda nebo jeho další člen.

4. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Tajné hlasování je obdobné tak jako je uvedeno v Čl. 9, odst. 5. Pokud dojde k rovnosti hlasů je druhé kolo hlasování veřejné.

5. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a další člen. Evidenci zápisů zajišťuje jednatel

6. Výbor jmenuje 2 členy kontrolní komise – z úsekových hospodářů.

Poznámka: Jsou to úsekoví hospodáři, kteří dozorují chod MS a technický stav používaných mysliveckých zařízení, za něž je předně statutární orgán zodpovědný.

 

Článek 11

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti MS řádně vedeny a vykonány v souladu se Stanovami, Provozním řádem, Přílohou k Provoznímu řádu a legislativou a usnesením členských schůzí

2. Předseda kontrolní komise je volen členskou schůzí, další 2 členy jmenuje výbor. Volební období předsedy je stejné jako u výboru, stejně tak jako jmenovaných členů.

3. Členem kontrolní komise nemůže být člen výboru

4. Předseda Kontrolního výboru má právo účastnit se jednání výboru, s hlasem poradním

5. Kontrolní komise předkládá Členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy byly projednány a schváleny na Členské schůzí dne …. . ………….

 

 plně nahrazují Stanovy schválené MV pod č. j. ……………. ze dne ……………

 

Předseda MS…………………… Místopředseda…………………………….

 

Myslivecký hospodář………………………

 

 Poznámka: NOZ 268 Zrušení spolku a §269 a další Likvidace spolku do Stanov nezahrnujeme.

 

Alternativy Článku 6

 

Alternativa A

Článek 6

Zásady hospodaření

1. Prostředky MS tvoří především:

a) roční členské příspěvky

b) výnosy z mysliveckého hospodaření

c) dary, dotace a granty

d) vlastní hmotný a nehmotný majetek

e) vstupní poplatek přijatých členů

2. Rozpočet se stanovuje jako vyrovnaný, ke dni počínajícího mysliveckého roku

a) rozpočet přicházejícího mysliveckého roku se stanoví tak, že se sečtou všechny známé roční náklady, a tyto se vynásobí koeficientem 1,2 (=20 % režie) mínus případná aktiva, uzavíraného mysliveckého roku

b) členský příspěvek přicházejícího roku je stanoven tak, že výsledek dle písm. b) se dělí počtem zapsaných řádných členů

3. Využití a použití úlovků včetně plateb je každoročně upraveno Přílohou k Provoznímu řádu

4. Vzniklé nepředvídatelné výdaje během mysliveckého roku se převedou jako součást členského příspěvku MS tak, že se tyto podělí počtem zapsaných členů.

5. Při vzniku řádného členství v MS, zaplatí vstupující celý roční členský příspěvek příslušného mysliveckého roku, bez ohledu na den jeho vstupu.

6. Oběh dokladů, zejména plomb, Lístků o původu zvěře a Hlášení o lovu zvěře upraví Provozní řád.

 

Alternativa B

Článek 6

Zásady hospodaření

1. Majetek spolku je společným vlastnictvím všech jeho členů jako celku. Spolek s ním hospodaří na základě usnesení členské schůze v souladu s těmito stanovami.

2. Prostředky s nimiž spolek hospodaří, tvoří zejména:

a) vlastní hmotný majetek a jeho výnosy

b) vstupní poplatky přijatých členů

c) roční spolkové příspěvky členů spolku

d) dary

e) granty, dotace a subvence

f) výnosy z mysliveckého hospodaření, příjmy z činnosti spolku

g) jiné příjmy

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost

 

Alternativa C

Zásady hospodaření

1. Celkový roční zisk rozděluje spolek podle svého finančního plánu, ze zisku doplňuje fond provozních prostředků

2. Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, užívá, používá jeho plody a užitky a nakládá s ním

3. Prostředky spolku tvoří členské podíly, příspěvky, výnosy z mysliveckého hospodaření, výnosy ostatních činností a jiný majetek nabytý např. dary, dotacemi.

 

 

Reklama

 

Tip obchodu

Ultrazvukový repelent pro zvířata TickLess Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si