Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Správné odpovědi a výherci Velké čtenářské soutěže 2011

24.5.2011

red Správné odpovědi a výherci Velké čtenářské soutěže 2011

Losováno bylo veřejně z osudí v sobotu 21. 5. 2011 na podiu výstavy Natura Viva 2011 v Lysé nad Labem. Počet kuponů na jednoho soutěžícího nebyl nijak omezen, proto je možné, že jeden soutěžící může vyhrát i více cen.

Autory otázek jsou členové Redakční rady časopisu Myslivost: Vladimíra Tichá, Jiří Zbořil, Josef Drmota, Jaroslav Šprongl, Petr Zvolánek, JIří Hanák, Pavel Klozík, Oldřich Tripes, Jaromír Kovařík, František Libosvár a Vladimír Čechura


Správné odpovědi Velké čtenářské soutěže 2011
 
1. Smí si člen mysliveckého sdružení postavit kazatelnu a uzamknout ji?
a) smí, se souhlasem vlastníka pozemku,
b) smí, pokud umožní výdej klíčem ostatním členům,
c) smí na základě rozhodnutí uživatele honitby spojeného se stanovením pravidel o půjčování klíčů, vše za předpokladu, že uživatel získal souhlas vlastníka pozemku.
Správná odpověď c)- právo užívat v nezbytné míře honebních pozemků v § 2 písm. h) zákona o myslivosti i dání souhlasu vlastníkem pozemku podle jeho § 9 odst. 2 svědčí výslovně pro uživatele honitby. Myslivecká sdružení jsou založena za účelem společného provádění myslivosti v honitbě.
 
2. Může se nový vlastník honebního pozemku, přičleněného kdysi k honitbě, stát členem honebního společenstva tvořícího se v obvodu sousední zaniklé honitby?
a) může,
b) nemůže,
c) může, pokud bude orgánem státní správy myslivosti povolena změna honiteb vyrovnáním hranic nebo výměnou pozemků.
Správná odpověď c)- honební pozemky „členské“ podle § 26 zákona o myslivosti i přičleněné podle jeho § 30 při změně v osobě vlastníka zůstávají součástí honitby a jejich honební „dispozice“ ve prospěch někoho jiného je vyloučena.
 
3. Kdo odpovídá za škody zvěří způsobené v době mezi koncem nájmu dosavadního uživatele a začátkem nájmu nového uživatele?
a) dosavadní nájemce honitby,
b) držitel honitby,
c) nový nájemce honitby, má ale právo na regres vůči držiteli.
Správná odpověď b)- z dikce § 32 odst. 1 zákona o myslivosti vyplývá, že jakmile honitba není pronajata, je právně automaticky využívána držitelem.
 
4. Kdo odpovídá za škodu zvěří způsobenou na silnici na motorovém vozidle při jejím pohybu, jehož příčinou je společný lov?
a) nikdo,
b) uživatel honitby bez ohledu na zavinění,
c) uživatel honitby, pokud mu právní předpis ukládá při takovém lovu zastavení provozu na silnici.
Správná odpověď a)- uživatel honitby by odpovídal jen, pokud by škoda vznikla mimo silnici, tedy na honebním pozemku, zastavení provozu na silnici žádný předpis neukládá.
 
5. Jaká je definice lončáka a selete?
a) sele je do věku 12 měsíců a lončák pak do věku 24 měsíců,
b) vedle kritéria věku chybí 3 stolička,
c) vedle kritéria věku nesmí být živá hmotnost přes 40 kg nebo opité struky.
Správná odpověď b)- vyplývá z výzkumu a vědy, na tom nic nemění, že vyhláška č. 553/2004 Sb. pro plánovací účely rozlišuje i jedince mladší dvou let na bachyňky a kňourky.
 
6. Nové dalekohledy Swarovski Swarovision se vyznačují:
a) novým patentovaným gyroskopickým stabilizátorem optické soustavy,
b) vysokou ostrostí v celém zorném poli,
c) tubusy z mimořádně odolného polymeru vyztuženého skelnými vlákny.
 
7. Moderní jednohlavňové kulovnice mají hlavně zpravidla ukotveny v pouzdru závěru v jednom bodě a jejich hlavně při výstřelu volně kmitají. Jedná se o:
a) hlavně volné,
b) hlavně plovoucí,
c) hlavně vibrační.
 
8. Podle platného zákona o zbraních a zákona o myslivosti, lovci účastnící se lovu v České republice:
a) mohou mít v krvi maximálně 0,25 promile alkoholu kdykoli, přičemž kontrolu dechovou zkouškou provádí hospodář OMS při nástupu lovců na první leč,
b) nesmí mít v krvi alkohol,
c) mohou požít alkohol, když Český hydrometeorologický ústav v předpovědi počasí na den lovu ohlásí teploty nižší než +5°C, a na základě vyhlášky MZe a MV, platné od 1.1. 2011, související s doporučením EU, platným od 1.1. 2011, kdy hladina alkoholu v krvi lovce podle uvedených nařízení nesmí překročit 0,25 promile, protože nad uvedenou hranici již myslivec nedokáže přesně zasáhnout zvěř na vzdálenost větší než 75 m.
 
9. Hlaveň brokovnic má zpravidla vývrt
a) dutý,
b) hladký,
c) nemá vývrt.
 
10. V roce 1992 vyšla ojedinělá publikace s názvem „Myslivecký slovník naučný“ obsahující encyklopedické řazení odborných pojmů souvisejících s myslivostí. Vedoucím autorského kolektivu byl:
a) Jaromír Kovařík,
b) Vladimír Hanzal,
c) Ctirad Rakušan.
 
11. Autorem jedné z nejlepších praktických příruček věnovaných chovu srnčí zvěře s názvem „Průběrný odstřel srnčí zvěře“ je:
a) Zdeněk Kolář,
b) Josef Nečas,
c) Miloslav Vach.
 
12. Klub autorů při ČMMJ vydal v roce 2007 svoji antologii autorů myslivecké beletrie pod názvem:
a) Příběhy postříbřené jehličím,
b) Myslivecká vyznání 2007,
c) Z lesů, luk a strání.
 
13. Jan Báča je znám především jako autor odborné literatury v oblasti:
a) loveckého střelectví,
b) myslivecké legislativy a veterinárních předpisů,
c) lovecké kynologie.
 
14. Nejznámější česká monografie věnovaná chovu vysoké zvěře s názvem „Jelení zvěř“ (SZN Praha, 1985) byla napsána našim předním odborníkem na danou problematiku. Je jím:
a) Josef Hromas,
b) Josef Nečas,
c) Josef Lochman.
 
15. Optický přístroj, namontovaný na zbrani, mající soustavu zvětšující pozorovaný objekt a sloužící k míření, se podle oficiální české terminologie nazývá:
a) puškohled,
b) zaměřovací dalekohled,
c) hunterskop.
 
16. V oboře lze celoročně lovit tyto druhy zvěře
a) spárkatou zvěř
b) všechny druhy zvěře
c) druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a stanoveny minimální a normované stavy
Správná odpověď c)- uvádí § 2 odst. 1 vyhlášky č. 245/2002 Sb.
 
17. Zakázaným způsobem lovu zvěře je lov s pomocí sklopců
a) jestliže je jeho spuštění uskutečněno pohybem návnady
b) jestliže je jeho spuštění uskutečněno nášlapem zvěře
c) jestliže je jeho spuštění uskutečněno jinak (např. obsluhou provazu)
Správná odpověď b)- nášlapná past zakázána § 45 odst. 1 písm. a) zákona o myslivosti.
 
18. Je rozdělení honitby MS na úseky v souladu se stanovami?
a) není, došlo by k porušení poslání MS, tj. společné provádění myslivosti v honitbě
b) je, jestliže to schválila členská schůze
c) není, jestliže se přidělení úseků obměňuje
Správná odpověď a)- rozdělení se pojmově blíží k zákonem zakázanému podnájmu části honitby, rozdělení brání i praktická hlediska při provádění norování, dohledávky.
 
19. Může myslivecký hospodář omezit (zpřísnit požadavky) používání některých kulových ráží, i když jde o náboje dovolené zákonem o myslivosti?
a) nemůže,
b) může, povařila-li ho takovou činností členská schůze
c) nemůže, i kdyby členská schůze takové pověření vydala.
Správná odpověď a)- o takových věcech v honitbě zásadně rozhoduje uživatel honitby.
 
20. Mohou stanovy MS mít jako podmínku přijetí za člena příbuzenský vztah k některému dosavadnímu členovi?
a) mohou
b) nemohou
c) mohou, jen když by snad soudním nálezem nebyla podmínka posouzena jako
 diskriminační.
Správná odpověď c)- zatímní výklad i stanovisko Ministerstva vnitra posuzují podmínku jako diskriminační, zcela jasno může zjednat jen zákon nebo rozhodnutí soudu.
 
21. Nejstarší historický spis o sokolnictví DE NATURE AVIUM ET DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS (O přirozenosti ptáků a o umění lovu s ptáky) císaře Fridricha II. (1114 - 1250) pochází z roku:
a) 1240
b) 1241
c) 1242.
 
22. První kaple u nás zasvěcená sv. Hubertovi byla postavena F. A. hrabětem Sporckem (1662 - 1728) v Novém Plese u Josefova v roce:
a) 1690
b) 1691
c) 1692
 
23. Vůbec nejstarší známý tisk lovecké knihy (Beizbüchlein - Knížka o sokolnictví, Ougsburg) pochází z roku
a) 1480
b) 1481
c) 1842   
 
24. Hajný Jan Jungwirth (1820 - 1886) ulovil POSLEDNÍHO MEDVĚDA NA ŠUMAVĚ dne:
a) 14. 11. 1856
b) 15. 11. 1855
c) 16. 11. 1857
 
25. Vydáním zákona na ochranu užitečného ptactva vznikla u nás ČIŽBA v roce:
a) 1870
b) 1871
c) 1872
 
26. Datum zápisu „Sokolnictví-umění lovu se cvičenými dravci“ na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO je:
a) 16.10.2010
b) 16.11.2010
c) 16.12.2010
 
27. Přibližně kolik loveckých dravců každoročně loví na mezinárodním sokolnickém setkání v Opočně?
a) 100
b) 150
c) 180
 
28. Jangoli se dravcům připevňuje:
a) na ocas
b) na nohu
c) na krk
 
29. Výrazem „létání na draka“ sokolníci myslí:
a) speciální trénink sokolovitých dravců
b) příletovou neposlušnost dravců
c) plachtění dravců bez zájmu o lov
 
30. Sokolnický lov zajíců s jestřábem je snadnější:
a) v lese, protože zajíci nemohou kvůli stromům tolik kličkovat
b) ve vysokém rákosí, protože zajíci jsou zde velmi pomalí
c) na poli, i když jim tam nic nebrání v běhu a kličkování
 
31. Maso z medvěda v myslivecké mluvě je správně:
a) jádro,
b) zvěřina,
c) medvědina.
 
32. Maso z lišky se v myslivecké mluvě správně nazývá:
a) jádro,
b) zvěřina,
c) liščina.
 
33. Zakrnělé špičáky jelení zvěře jsou správně:
a) grandle,
b) kelce,
c) osny.
U této otázky byly uznávány obě správné odpovědi
 
34. Vyčiněná kůže z daňčí zvěře se správně nazývá:
a) kůže,
b) deka,
c) daňčice.
 
35. Vyčiněné kůže, zvané „divočiny“, jsou:
a) z jezevce,
b) z rysa, vlka a kočky divoké,
c) z prasete divokého.
 
36. Mládě jelena se v myslivecké mluvě správně nazývá:
a) telko,
b) kolouch,
c) jelínek.
 
37. Účinný dostřel kulovnice je:
a) 5000 m,
b) taková vzdálenost, při které lze cíl spolehlivě zasáhnout a při které lze v cíli s dostatečnou dopadovou energií vyvolat žádoucí destruktivní účinky ,
c) dostřel, při kterém lze v cíli s dostatečnou dopadovou energií střely vyvolat žádoucí destrukci cíle.
 
38. Vyhnutí pažby brokovnice je:
a) odchylka pažby v místě nosu pažby od lišty hlavní,
b) neexistuje,
c) odchylka pažby v rovině botky od svislé roviny vedené lištou hlavní.
 
39. Vnitřní balistika se zabývá:
a) rotací střely,
b) dráhou střely v hlavni,
c) působením střely uvnitř těla zvěře.
 
40. Střela kulového náboje je stabilizována:
a) rotací,
b) šípovým efektem,
c) prouděním vzduchu jako u křídla letadla.
 
41. Na výstavách je zadáván titul „nejlepší mladý pes nebo fena plemene“. Do soutěže o něj postupují:
a) nejlepší jedinci z třídy dorostu a mladých
b) CAJC psi i feny
c) vítězové tříd mladých
 
42. Účast na jarním svodu, potvrzená v průkazu původu je podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh:
a) u všech plemen loveckých psů
b) pouze u ohařů
c) u ohařů a slídičů
 
43. Ekologie jako samostatný vědní obor vznikla:
a) koncem 19 století
b) počátkem 20. století
c) v druhé polovině 20. století
 
44. Populací rozumíme:
a) soubor jedinců určitého druhu, kteří kdy žili na daném biotopu
b) soubor všech jedinců daného druhu, jejich výskyt tvoří celkový areál druhu
c) soubor jedinců téhož druhu, kteří žijí na daném stanovišti v určitém čase
 
45. Ekoton znamená:
a) společenstvo s velmi ostrými druhovými vztahy
b) ekologické napětí mezi druhy
c) přechodovou zónu mezi dvěma ekosystémy
 
46. Přirozená biologická rovnováha mezi člověkem a přírodou byla poprvé zásadně narušena:
a) při vzniku člověka jako nového biologického druhu
b) ve starověku se vznikem pastevectví a zemědělství
c) v souvislosti s průmyslovou revolucí
 
47. Co je to biocentrum:
a) funkční součást Územního systému ekologické stability
b) místo odchovu vzácných živočichů
c) místo výskytu chráněných rostlin
 
48. Imise jsou látky, které:
a) jsou vypouštěny z určitého zdroje, například komínů
b) vylučují je do svého okolí rostliny
c) vznikají přeměnami emisí při jejich pobytu v atmosféře
 
49. Kejda je:
a) druh průmyslového hnojiva
b) tekutý odpad ze živočišné výroby
c) souhrnný název pro silážní šťávy
 
50. Mezi pesticidy nepatří:
a) antokyany
b) fungicidy
c) herbicidy
 
51. Vzdálenost mezi záměrnou osou a skutečnou dráhou střely se nazývá:
a) výška dráhy letu střely
b) převýšení dráhy letu střely
c) paralaxa
 
52. Optická paralaxa je:
a) vzdálenost mezi osou hlavně a puškohledu
b) optická chyba způsobená zobrazením zaměřovací osnovy a cíle v jiných rovinách
c) vzdálenost mezi záměrnou osou a spojnicí mezi ústím hlavně s cílem
 
53. Mauserův závěr je:
a) válcový závěr otočný odsuvný
b) otočný závěr s ozuby
c) odsuvný závěr přímočarý s ozuby
 
54. Zámek u brokovnice je:
a) soustava napínacího, spoušťového a bicího mechanismu
b) soustava uzamykacích prvků závěru
c) systém pro uzavření hlavní v lůžku závěru
 
55. Krytí brokovnice je:
a) počet broků v terči ku počtu broků v náboji
b) počet broků v náboji ku počtu broků v terči
c) počet broků v terči ku počtu broků v náboji x 100
 
56. U irských setrů se objevuje onemocnění označované zkratkou CLAD::
a) jedná se o onemocnění krve
b) onemocnění ledvin
c) onemocnění pohybového aparátu
 
57. Očkování proti vzteklině je v ČR povinné. U jednotlivých psů k němu dochází:
a) každý rok
b) záleží na typu použité vakcíny a věku psa
c) není povinné
 
58. Při disciplíně hledání ohař pracuje:
a) vysokým nosem a využívá „horní vítr“.
b) nízkým nosem a hledá stopu zvěře
c) ohař nehledá ale slídí
 
59. Celková plocha našich chráněných území je:
a) do 5 %
b) do 10 %
c) více než 15 %
 
60. Slavná PRVNÍ MEZINÁRODNÍ LOVECKÁ VÝSTAVA, na tehdejší dobu jedinečná myslivecká událost, se konala ve Vídni v roce:
a) 1910,
b) 1911,
c) 1912.
 
61. Z uvedených ekosystémů je nejstabilnější:
a) borová monokultura
b) nekosená louka
c) klimaxová smrčina
 
62. Reintrodukcí rozumíme:
a) zavlečení nového druhu na území, které předtím neobýval
b) záchranu ohroženého druhu umělým odchovem
c) zpětné vysazení druhu do území, kde v minulosti vyhynul
 
63. Světový den životního prostředí připadá na:
a) 5. červen
b) 21. březen
c) 2. duben
 
64. Co je to lek:
a) strnulý postoj zvěře při navětření nebezpečí
b) zvuk vydávající vyplašená laň
c) omezené území, ve kterém se soustřeďují samci stejného druhu
 
65. Dominantní jedinec zvířete ve skupině stejného druhu je označován řeckým písmenem:
a) alfa
b) beta
c) omega
 
66. Tomka vonná je aromatická divoce rostoucí tráva, která se přisuzuje jako pochoutka:
a) jelenům
b) srncům
c) zubrům
 
67. Kočka divoká patří mezi živočichy:
a) kriticky ohrožené
b) silně ohrožené
c) ohrožené
 
68. Synekologie je:
a) věda zabývající se symbiotickým organismy
b) věda studující vzájemné vztahy na úrovni druhu
c) věda studující skupiny druhů – společenstva
 
69. Ornitocenóza je:
a) společenstvo všech druhů ptáků v daném čase a prostoru
b) populace ptačího druhu
c) kolonie stejného ptačího druhu
 
70. Jako mutualismus ekologii označujeme
a) vzájemný vztah populací organismů přičemž jedna populace má ze vztahu výhodu a druhá vztahem není dotčena
b) vzájemně prospěšný vztah dvou populací, přičemž však obě mohou žít odděleně nezávisle na sobě
c) vzájemně prospěšný vztah dvou populací, které jsou na sobě existenčně závislé.
Vzhledem k duplicitě čísel otázky č. 70 nebyla tato otázka hodnocena
 
70. Podmíněný reflex je:
a) vrozený vzorec chování
b) naučený vzorec chování
c) instinktivní vzorec chování
Vzhledem k duplicitě čísel otázky č. 70 nebyla tato otázka hodnocena
 
71. Titul „Diviačiar“ se zadává na:
a) norování
b) zkouškách zaměřených na černou zvěř
c) zkouškách zaměřených na jakoukoliv zvěř
 
72. Důležitost disciplíny lze na zkouškách posoudit podle výšky koeficientu. Z tohoto pohledu je při norování nejdůležitější:
a) ochota k práci
b) rychlost
c) vytrvalost
 
73. „Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník...,“ zpívají trubači. Co je to ten bedrník?
a) bylina z čeledi okoličnatých,
b) černý moučený chléb se silně moučenou kůrou,
c) masová pečená placka z beder zvěře.
 
74. Na levou stranu klobouku se:
a) zasunuje za stuhu úlomek za úspěšný lov,
b) zasunuje za stuhu úlomek stavovský a také mohou zapichovat trofeje z pernaté zvěře,
c) dává štětka z vlastní ulovené zvěře (divočák, jelen, jezevec, zajíc).
 
75. Když troubí trubači, kdo musí, anebo nemusí povstat a smeknout pokrývku hlavy:
a) musí povstat a smeknou všichni myslivci,
b) nemusí povstat a smeknout král honu,
c) nemusí povstat a smeknout nositelé čestného mysliveckého řádu.
 
76. Myslivecká vyznamenání se nosí:
a) všechna výhradně na levé straně saka na hrudi,
b) na levé straně saka a odznaky za zásluhy myslivost též na klobouku,
c) všechna výhradně na pravé straně saka na hrudi.
 77. Plemeno na fotografii pochází z Gaskoňska a ve standardu má uvedenu kohoutkovou výšku u psů 52 - 58 cm u fen 50 - 56 cm. Jedná se o:
a) malého modrého gaskoňského honiče
b) velkého modrého gaskoňského honiče
c) modrého gaskoňského baseta
 


78. Na fotografii je:
a) curly coated retriever
b) bedlington teriér
c) irský vodní španěl
 
79. Na fotografii je:
a) spinone
b) hrubosrstý retriever
c) český fousek s nekupírovaným prutem
 
80. Autorem publikace „Kamzíci v Jeseníkách za úsvitu i za soumraku“, která byla mimo jiné oceněna Uměleckou cenou ČMMJ je:
a) Ota Bouzek
b) Lubomír Klement
c) Jiří Mlčoušek


Přehled cen a vylosovaných výherců
Velké čtenářské soutěže 2011
 
Losováno bylo veřejně z osudí v sobotu 21. 5. 2011 na podiu výstavy Natura Viva 2011 v Lysé nad Labem.
 
Počet kuponů na jednoho soutěžícího nebyl nijak omezen, proto je možné, že jeden soutěžící může vyhrát i více cen.
 
Celkem přišlo 1814platných odpovědních kuponů., z toho bylo 343 kuponů s o – 5 chybnými odpověďmi, 744 kuponů s 6 – 10 chybnými odpověďmi a 727 kuponů s 11 a více chybnými odpověďmi.
 
Nejprve bylo losováno z osudí prvních 15 cen z kuponů s 0 – 5 chybnými odpověďmi, následně byly do osudí přisypány kupony s 6 – 10 chybnými odpověďmi a vylosováno dalších 30 cen. Nakonec byly do osudí přidány i kupony s 11 a více chybnými odpověďmi a vylosováno 35 cen. Celkem tedy bylo vylosováno 80 výherců.
 
Opakovací kulovnice Krieghoff Semprio, ráže .30 - 06 Spr., Standard (Firma ARMS CZ, Humpolec)
– Vlastimil Tomaštík - Drnholec
 
Opakovací kulovnice CZ 550 LUX
(Firma Česká zbrojovka Uherský Brod)
– Lukáš Jandík - Sluhy
 
Lovecká kulovnice HOWA v ráži .308 Win.
(Firma Brnohunt, Ing. Petr Mikulášek, Brno)
– Petr Brož – Krásná Hora
 
Zaměřovací dalekohled ULTIMAX6, optický zoom 1 - 6 x 24 mm
(Firma Brnohunt, Ing. Petr Mikulášek, Brno)
– Vlastimil Tomaštík - Drnholec
 
Dalekohled 8 x 42 DCF LEADER
(Firma FOMEI, a. s., Hradec Králové)
 – František Piňos - Vranovice
 
Dalekohled 7 x 50 TERRA
(Firma FOMEI, a. s., Hradec Králové)
– Pavel Škácha - Bělčice
 
Dalekohled 8 x 56 FORESTER
(Firma FOMEI, a. s., Hradec Králové)
– Petra Strachoňová – Velké Opatovice
 
Dalekohled 8 x 32 DCF HUNTER FMC
(Firma FOMEI, a. s., Hradec Králové)
– Vlastimil Tomaštík - Drnholec
 
Dvoudílný zavírací nůž FOX II s čepelí z oceli RWL 34
(Firma Josef PAJL, Sedlčany)
– Libor Soukup - Šlapanice
 
Lovecký nůž zdobený rytinou, čepel kovaná ocel D2, rukojeť paroh
(Firma Jaroslav BRIXI, Mohelnice)
– Lubomír Lapeš - Třebíč
 
Dalekohled 12 x 50 SPORTER EX
(Firma NIKON spol. s r.o. Praha)
– Karel Steiner – Česká Lípa
 
Binokulár Meostar B1 8 x 56
(Firma MEOPTA - optika, s. r. o., Přerov)
– Miloš Bartáček - Kladno
 
Zaměřovací dalekohled MeoPro 4 – 12 x 50/4
(Firma MEOPTA - optika, s. r. o., Přerov)
– František Piňos - Kelčice
 
Dalekohled MINOX BV 8 x 56
(Firma RAPIER s.r.o., Sása)
 – Martin Řeha - Jeseník
 
Fotopast Scoutguard SG370V
(Firma Tomáš Kuba, Praha)
Václav Hála - Jankov
 
Hlídací kamera (fotopast)
(Firma HUBERTLOV BOHEMIA, Praha)
– Luboš Novák – Vysoké Mýto
 
Laserový dálkoměr s velkým dosahem
(Firma HUBERTLOV BOHEMIA, Praha)
– Jiří Pavlíček - Jamné
 
Nůž Zero Tolerance
(Firma HUBERTLOV BOHEMIA, Praha)
 – Jiří Pavlíček - Jamné
 
Zaměřovací dalekohled Weaver V Series 1 – 3 x 20/dual - X
(Firma SVĚT DALEKOHLEDů, České Budějovice)
– Radek Háp - Telecí
 
Dalekohled BOB Zoom 10 – 30 x 60
(Firma SVĚT DALEKOHLEDů, České Budějovice)
– Bohuslav Mareš - Třešť
 
Pozorovací dalekohled Hunter 7 x 50
(Firma SVĚT DALEKOHLEDů, České Budějovice)
– Jaroslav Novotný - Hustopeče
 
Pozorovací dalekohled Cobra 10 x 50
(Firma SVĚT DALEKOHLEDŮ, České Budějovice)
 – Mgr. Jiří Šmejkal - Most
 
Dalekohled Tasco 16 x 50
(Firma WALTER TRADING, Horoušany)
 – Miroslav Valenta – Hluboká nad Vltavou
 
Dalekohled Tasco 8 x 21 Monoculár
(Firma WALTER TRADING, Horoušany)
David Primásek – Rokytnice nad Jizerou
 
Dalekohled Tasco 20 x 50
(Firma WALTER TRADING, Horoušany)
– Jiří Pavlíček - Jamné
 
Svítilna Dynamo TL 408
(Firma TRIM WEST, Brno)
– Jiří Pavlíček - Jamné
 
Svítilna Model 208S 10 Led/3W halogen
(Firma TRIM WEST, Brno)
– Petr Šíma - Lnáře
 
Svítilna Gigalite G 15
(Firma TRIM WEST, Brno)
– Vlastimil Tomaštík - Drnholec
 
Svítilna Fénix TK11 Premium R5 + baterie Panasonic a červený filtr
(Firma ARIGA s.r.o. Praha)
– Zdeněk Urban - Voděrady
 
Náramkové hodinky s mysliveckým motivem
(Knihkupectví MYSLIVOST)
 – Josef Ouředník – Vimperk; Tomáš Koláčný – Česká Čermná; Petr Švejda – Bělčice; Vlastimil Tomaštík – Drnholec; Martin Pták - Manětín
 
Multifunkční kleště Gerber
(Knihkupectví MYSLIVOST)
– Zbyněk Bulva - Žamberk
 
3kg krmení Hubert pro lovecké psy
(Firma TEKRO, Praha)
– Aleš Ramach – Špindlerův Mlýn; Jiří Pavlíček – Jamné; Jiří Novotný – Šumperk; Stanislav Maxa – Chlum u Třeboně; František Piňos – Kelčice; Pavel Nepraš – Vysoké Mýto; František Žabský – Kunčina Ves; Pavel Škácha – Bělčice; Vlastimil Tomaštík – Drnholec; Jiří Štěpančík – Štítná nad Vláří
 
DVD Rok s jeleny
(Knihkupectví MYSLIVOST)
– Marcela Blažková – Všestary; Jana Bambulová – Zhoř; Libor Sobotka – Vatín; Pavel Volejník – Žíželice; Josef Heřman - Dobrovíz
 
Grafické obrazy J. Bézy
(Knihkupectví MYSLIVOST)
 – Jan Šváb – Horní Bříza; Martin Kocián – Dobromilice; Vlastimil Tomaštík – Drnholec; Luboš Bláha – V. Jeníkov; Karel Orth – Bochovice; Aleš Kníž – Tupesy; Ing. Vladimír Zavadil – Želatovice; Michal Šustr – Křetín; Martin Mraček – Klatovy; Radek Czernik - Ropice
 
kniha Myslivecká čítanka
(Knihkupectví MYSLIVOST)
 – Roman Zedek – Ostruz-Svinov; Václav Kaas – Holýšov; Pavel Dvořák – Horažďovice; Jan Marliško – Radonice; Jiří Škácha – Hvožďany; Kamil Zunka – Křetín; Věra Michalíková – Smržovka; František Piňos – Kelčice; Milada Imrychová – Brno; Jiří Pavlíček - Jamné
 
kniha Z lesů, luk a strání
(Knihkupectví MYSLIVOST) – Jiří Štěpánek – Jistebnice; Josef Marek – Dačice; Ladislav Mašlaň – Komárno; Ivo Paulus – Plzeň; Václav Jakubíček – Nepomuk; Martin Jemelka – Přerov-Kozlovice; Karel Škuta – Dobratice; Milan Rathouský – Tachov; Josef Joura – Třebíč; Luděk Šmerda - Kovalovice

 

Reklama

 

Tip obchodu

Vydělávání kůží a kožešin Tip obchodu
V naší  Prodejně

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si