Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

12.6.2014

Zpráva o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od Sboru zástupců ČMMJ, který se konal dne 8. června 2013 v Praze.

Vážené kolegyně a kolegové,

 

            dovolte mi Vás pozdravit a přivítat na Sboru zástupců ČMMJ zde ve vzdělávacím středisku v Benešově. Přestože jsme v rámci určitých úsporných opatření zvolili místo konání mimo Prahu, věřím, že je to místo, které bude plně splňovat naše požadavky.

            Hned v úvodu bych chtěl omluvit místopředsedu Ing. Jiřího Papeže, který měl v tomto termínu dlouho plánovanou dovolenou a podobně i předsedu OPK ČMMJ pana Jiřího Kšicu.

            Myslivecká rada se od posledního Sboru zástupců ČMMJ sešla celkem 10x, z toho bylo 1 společné zasedání s Dozorčí radou ČMMJ.  Společně s Vámi jsme se pak většinou potkali na mimořádném Sboru zástupců letos v březnu v Neveklově.

Od zimních měsíců jsme se já i ostatní členové MR ČMMJ, tak jako každý rok, účastnili a stále ještě účastníme mnoha okresních sněmů a Krajských rad.

Jsem velice rád, že nás na okresní sněmy zvete, jelikož pro vzájemnou informovanost a detailní diskusi je osobní kontakt to nejlepší.  Jako velice důležitou vidím i Vaši a naši společnou účast na Aktivech předsedů a statutárních zástupců OMS ČMMJ, ale i na ostatních hlavních akcích ČMMJ.

 

Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s tím nejdůležitějším, co se událo od posledního Sboru zástupců ČMMJ.

 

            Myslivecká rada po loňském Sboru zástupců zasedala poprvé dne 2.10. 2013 v Praze

 

Na programu jednání byly následující body:

 

 

A.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

B.     Zprávy k projednání

 

1.      Informace o stavu příprav Stanov ČMMJ

2.      Zpráva o činnosti Klubu trubačů, Videoklubu, Klubu přátel ČMMJ, Klubu sokolníků, Klubu autorů, Klubu fotografů, Klubu vábičů a Klubu  dámy české myslivosti

 

C.Různé

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas a přivítal všechny přítomné členy, popřál k jubileu 60 let předsedovi EK Ing. M. Krausovi a k jubileu 40 let jednateli Ing. J. Kostečkovi.

 

Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila :

a)      Podpis smlouvy o spolupráci mezi Klubem trubačů ČMMJ a Klubem trubačů SR a mezi KT ČMMJ a Společností mysliveckých trubačů o.s.

b)      Účast na praktické části workshopu lesních pedagogů dne 3.10. za KPK manželé Vaníčkovi a Ing. S. Holubová.

c)      Odměnu ve výši Kč 10.000,-- OMS Benešov za přípravu NF ZST.

d)     Uvolnění dotace až do výše 70% prokázaných nákladů pro OMS za práci s mládeží, organizování okresního kola ZST apod.

 

MR ČMMJ souhlasila :

a)      Se zrušením skupinové pojistné smlouvy pojištění loveckých psů k 31.12.2013.

 

MR ČMMJ rozhodla :

a)      O nekonání mimořádného Sboru zástupců ČMMJ plánovaného na 21.11.2013.

b)      O konání zasedání MR ČMMJ dne 21.11.2013 od 9.00 hod na sekretariátu ČMMJ.

 

MR ČMMJ delegovala :

a)      za MR ČMMJ místopředsedu Ing. J. Chmela a člena MR Ing. R. Urbance dne 25.10.2013 na seminář věnovaný problematice černé zvěře v příhraničních oblastech.

 

MR ČMMJ zmocnila :

1.      Člena MR ČMMJ Ing. R. Urbance přednesením stanoviska ČMMJ, které respektuje návrh Vyhlášky o dobách lovu zvěře s návrhem na vyhodnocení situace po 3 – 5 letech, na semináři dne 7.11. pořádaném Českou lesnickou společností.

2.      Předsedu Ing. J. Palase a předsedu KPK Mgr. M. Wolfa podepsáním deklarace dne 4.10. 2013 u kulatého stolu při workshopu lesních pedagogů.

 

MR ČMMJ navrhla :

a)      Člena MR ČMMJ R. Mančíka do DR HALALI, všeobecná poj., a.s.

 

MR ČMMJ požádala :

a)      Šéfredaktora časopisu Myslivosti Ing. J. Kasinu uveřejnit ještě 3x výběrové řízení na prodej podílu na střelnici Kotojedy v přední části časopisu Myslivost bezplatně v podzimních číslech časopisu Myslivost.

b)      Předsedu komise pro Stanovy Mgr. P. Tomáška o postupné dopracování Stanov a předání do OPK k připomínkám, dále po projednání v MR budou Stanovy rozeslány na OMS a projednány na SZ ČMMJ.

c)      Předsedu DR JUDr. M. Machalu o prošetření nových skutečností z dopisu p. Vlka.

d)     Předsedu DR JUDr. M. Machalu o prověření registrace členů u OMS Most a Třebíč a podání informace do listopadové MR ČMMJ.

e)      Předsedu DR JUDr. M. Machalu, aby  důrazně upozornil zástupce ODR na školení v Neveklově na případy výběrů členského příspěvku a nezaregistrování člena do centrální evidence DIANA.

f)       Předsedu DR JUDr. M. Machalu o opětovné řešení pozastavení zkoušek z myslivosti třem OMS v listopadové MR (Stížnost OMS Ústí n. Orlicí a žádost OMS Znojmo).

 

MR ČMMJ poděkovala :

a)      Všem členům jednotlivých  klubů za práci pro českou myslivost.

 

MR ČMMJ neschválila :

a)      Návrh na reorganizaci sekretariátu ČMMJ.

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Předsedovi Ing. J. Palasovi zaslat neprodleně dopis všem okresním mysliveckým spolkům a klubům o zrušení listopadového termínu zasedání SZ ČMMJ.

b)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat na všechny okresní myslivecké spolky zaregistrovanou technickou novelu Stanov ČMMJ platnou od 1.1.2014.

c)      Provést revizi hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. skupinou ve složení Ing. T. Princ, Ing. Vl. Zelina, Ing. P. Černík, Ing. M. Kraus a Ing. I. Dvořáková pod vedením R. Mančíka.

d)     Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi přepracovat schéma pravomocí ČMMJ a ostatních organizací a rozeslat na OMS.

e)      Předsedům odborných komisí zpracovat do konce října rozpočet na rok 2014 a zaslat do EK.

f)       Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi prostudovat spis p. Vlka.

g)      Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi svolat schůzku s Ing. J. Kasinou za účelem řešení dalšího vývoje časopisu Myslivost, za účasti místopředsedy Ing. J. Chmela a předsedy RR doc. J. Feuereisela. Termín schůzky je stanoven na 9.10.2013 od 13.00 hod na sekretariátu ČMMJ.

h)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit dopisy členům ČMMJ v příslušných volebních obvodech jednotlivých kandidátů se žádostí o podporu při volbách.

i)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat členům MR ČMMJ předpis o uznatelných nákladech z dotací MZe ČR.

j)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi odsunout projednávání odchodu vedoucího KPK Ing. J. Pubala do příštího zasedání MR ČMMJ.

k)      Předsedovi EK Ing. M. Krausovi najít v hospodaření sekretariátu ČMMJ finance na mzdy pracovníků sekretariátu uspořením finančních prostředků v jiných oblastech.

l)        Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi  zajistit předělání DVD p. Koldy.

m)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi předat podnět z OMS Nymburk do OPK.

n)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi poděkovat členům ČMMJ za zaslání petičních hlasů k návrhu novely zákona o myslivosti.

o)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat zástupce OMS Děčín na zasedání MR  dne 21.11.2013.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

a)         Vypracovanou část Stanov ČMMJ skupinou právníků ustanovenou na SZ ČMMJ v červnu t.r., přednesenou předsedou skupiny Mgr. P. Tomáškem.

b)        Výměnu předsedy DR ČMMJ místo doc. V. Hájka nastupuje JUDr. M. Machala.

c)         Zpráva o činnosti Klubu trubačů přednesenou P. Šeplavým, Videoklubu přednesenou J. Vlčkem, Klubu přátel ČMMJ přednesenou Vl. Broukalem, Klubu sokolníků přednesenou Ing. P. Zvolánkem, Klubu vábičů přednesenou Ing. J. Kupkou a Klubu  dámy české myslivosti přednesenou Ing. J. Špálovou.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

Další zasedání MR ČMMJ se uskutečnilo 21. listopadu  2013 v Praze

Na programu jednání byly následující body:

C.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

D.    Zprávy k projednání

1.      Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

2.      Návrh obchodně-finančního plánu Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. na rok 2014.

3.      Návrh obchodně-finančního plánu  Myslivost, s.r.o. na rok 2014.

4.      Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014.

5.      Návrh plánu činnosti MR ČMMJ  na I. pololetí roku 2014.

 

C. Různé

 1. Pozván k jednání OMS Děčín od 14.00 hodin.

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné členy a požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

 

MR ČMMJ schválila :

e)      Uvolnění Kč 50.000,-- na spolupořadatelství mysliveckého plesu.

f)       Možné pokrytí nákladů na malou myslivost pro děti vydávanou jako příloha časopisu Myslivost z dotace MZe ČR na rok 2014 s kofinancováním časopisem Myslivost.

g)      Dar Myslivecké nadaci prof. Hromase ve výši Kč 20.000,-- za ČMMJ a všechny obchodní organizace.

h)      Vyznamenání ČMMJ I. stupně „Za zásluhy“ prof. M. Vachovi a předání k jeho životnímu jubileu 70. let.

 

MR ČMMJ souhlasila :

a)      S navrženým materiálem – návrh opatření úspor finančních prostředků v hospodaření sekretariátu ČMMJ, zpracovaným předsedou ekonomické komise Ing. M. Krausem.

b)      Se žádostí předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machaly s účastí vedoucí ekonomického oddělení Ing. I. Dvořákové při kontrole odvodu členských příspěvků na OMS Třebíč.

c)      S možností předávání pouze certifikátů místo zbraní na střeleckých přeborech.

d)     S nabídkou dvou variant pro odprodej spoluvlastnického podílu LS Senice p. Vančurovi.

e)      S tiskem zkušebních řádů psů v tiskárně Budík dle navržené cenové kalkulace.

 

MR ČMMJ pověřila :

a)      Předsedu Ing. J. Palase, místopředsedy Ing. J. Papeže a Ing. J. Chmela, předsedu ekonomické komise Ing. M. Krause a předsedu organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicu připravit navržené změny po administrativní stránce a projednat je s jednatelem ČMMJ.

 

 

 

MR ČMMJ požádala :

g)      Předsedu DR ČMMJ JUDr. M. Machalu o zaujmutí stanoviska k podezření z šikanování p. Vlka okresními orgány OMS Třebíč.

h)      Předsedu DR ČMMJ JUDr. M. Machalu o projednání výsledků kauzy zastřeleného sokola na Nymbursku s návrhem na vyloučení dotyčného člena z ČMMJ do 31.12.2013.

 

MR ČMMJ neschválila :

a)      Rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

b)      Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014.

 

MR ČMMJ nesouhlasila :

a)      Se zápisem z jednání skupiny ve složení místopředseda Ing. J. Chmel, předseda Redakční rady doc. J. Feuereisel a předseda kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolf  se šéfredaktorem časopisu Myslivost Ing. J. Kasinou, jelikož projednávání a závěry pracovní skupiny neodpovídaly zadání MR ČMMJ a vycházely z podkladů, které byly na předchozím jednání MR ČMM zamítnuty.

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Předsedovi Ing. J. Palasovi zvážit jinou formu podpory kandidátů z řad členů ČMMJ při příštích volbách.

b)      Předsedovi Ing. J. Palasovi, místopředsedům Ing. J. Papežovi a Ing. J. Chmelovi, předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi a předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi projednat navržené změny se zaměstnanci sekretariátu ČMMJ.

c)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat do týdne zápis z jednání MR členům rady.

d)     Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený rozpočet sekretariátu ČMMJ v lednu 2014 na jednání MR.

e)      Zástupcům MR ČMMJ v  představenstvu  Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. zajistit  naplnění  obchodně-finančního plánu na rok 2014.

f)       Členům MR ČMMJ ve valné hromadě Myslivost, s.r.o. zajistit naplnění obchodně-finančního plánu na rok 2014.

g)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014 v lednu 2014 na jednání MR.

h)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi vyhodnotit středisko Hagopur, náklady a výnosy, za rok 2013 a předat na prosincovém jednání MR.

i)        Jednateli Ing. J.  Kostečkovi,  předložit   návrh plánu činnosti MR ČMMJ na  I. pololetí roku 2014  zasedání SZ ČMMJ.

j)        Předsedovi kynologické komise  J. Procházkovi připravit dopis  pro OMSy  o posunutí zkoušek psů nejdříve od 1.5.2014.

k)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat dopis na všechny OMSy.

l)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi projednat možnost předávání certifikátů na střeleckých přeborech s partnery ČMMJ.

m)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit podrobný návod pro předsedy odborných komisí práci s webem ČMMJ.

n)      Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi připravit do 10. 12. 2013 informaci pro OMSy k registraci MS v návaznosti na nový občanský zákoník.

o)      Předsedovi ekologické komise RNDr. J. Zbořilovi připravit okruh doporučených otázek pro zkoušky mysliveckých hospodářů, předat k posouzení do kulturně-propagační komise.

p)      Sekretariátu ČMMJ zpracovat termínový kalendář kynologických akcí.

q)      Předsedovi Ing. J. Palasovi na SZ vyzvat zástupce OMSů, aby začali vybírat kandidáty do vrcholných orgánů ČMMJ pro volby v roce 2015.

r)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit návrh vzorových stanov pro MS.

s)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit finanční vypořádání volební kampaně.

t)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi při zadávání úkolů členům MR předat všechny potřebné materiály a písemné zadání úkolů k projednání.

u)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi předat vyznamenání I. stupně „Za zásluhy o myslivost“ za ČMMJ prof. M. Vachovi u příležitosti jeho 70. narozenin.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

d)       Návrh předsedy organizačně-právní komise JUDr. J. Kšici rozdělit kauzu Vlk na několik samostatných částí.

e)        Informaci jednatele Ing. J. Kostečky o dosud zaslaných nákladech na práci s mládeží za tento rok z OMS pro uplatnění dotace s MZe ČR.

f)         Poděkování místopředsedy Ing. J. Papeže členům ČMMJ za podporu při volbách v Plzeňském kraji.

g)        Informace ostatních členů MR ČMMJ k materiálu návrh opatření úspor finančních prostředků v hospodaření sekretariátu ČMMJ, zpracovaným předsedou ekonomické komise Ing. M. Krausem.

h)        Informaci předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machaly z jednání DR ČMMJ ohledně pozastavení zkoušek z myslivosti u 4 OMS a z kontroly členské evidence u OMS Třebíč.

i)          Písemnou omluvu zástupců OMS Děčín z jednání MR.

j)          Předložený návrh obchodně-finančního plánu Halali, všeobecná  pojišťovna, a.s. na rok 2014.

k)        Návrh obchodně-finančního plánu Myslivost, s.r.o. na rok 2014.

 

 

Dále Myslivecká  rada  ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

Další podzimní zasedání MR ČMMJ se uskutečnilo dne 10.12 2013 v Praze.

 

Na programu jednání byly následující body:

 

E.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

F.     Zprávy k projednání

 

1.      Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

2.      Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol.  INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014

3.      Příprava akcí v roce 2014 – Silva Regina v Brně, Natura Viva v Lysé n. Labem

4.      Akce Agrowald – leden 2014

 

C.Různé

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné členy, omluvil místopředsedu Ing. J. Chmela a požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

 

MR ČMMJ schválila :

i)        Částku Kč 5.000,-- měsíčně pro Ing. Ošťádala  za práci na dětském webu.

j)        Návrh nové pracovní smlouvy jednatele Ing. J. Kostečky.

k)      Na návrh předsedy EK Ing. M. Krause omezit čerpání finančních prostředků z dotační politiky MZe ČR, jelikož dofinancování 30 % zatěžuje rozpočet ČMMJ. Využívat pouze pokud bude zajištěno dofinancování z jiných zdrojů.

l)        Příspěvek Kč 5.000,-- na brožurku ČSO pták roku 2014.

m)    Přeložení termínu zasedání MR ČMMJ z 3.1.2014 po 20.1.2014.

 

MR ČMMJ požádala :

a)      Předsedu DR ČMMJ JUDr. M. Machalu poskytnout závěry z kauzy J. Vlk předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi.

 

MR ČMMJ navrhla :

1.      Místo úvodníků v časopise Myslivost rozhovory s jednotlivými členy MR vždy k aktuálnímu tématu a to od února 2014.

 

MR ČMMJ nesouhlasila :

a)      Se srovnáním výše platů a odměn statutárních zástupců obchodních společností.

 

MR ČMMJ uložila :

p)      Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi na zasedání KPK projednat se šéfredaktorem časopisu Myslivost Ing. J. Kasinou formu rozhovorů v každém čísle časopisu Myslivost.

q)      Ukládá jednateli Ing. J. Kostečkovi zařídit předání Směrnice o užívání symbolů ČMMJ JUDr. K. Mikuleckým předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi k projednání do OPK.

r)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat dopis na MZe ČR s dotazem na možnost hrazení nákladů na likvidaci kontaminované zvěře státem.

s)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat dopis předsedovi Asociace krajů JUDr. M. Haškovi s dotazem na možnost zástřelného za černou zvěř ve všech krajích.

t)       Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi zaslat písemně závěry z jednání, které proběhlo s p. Vlkem v Brně za přítomnosti předsedy KPZ doc. J. Feuereisela.

u)      Předsedovi Ing. J. Palasovi spolu s jedním z místopředsedů projednat s jednatelem Ing. J. Kostečkou změnu jeho pracovní smlouvy.

v)      Předsedovi Ing. J. Palasovi do příštího zasedání jediného společníka INTERLOVU PRAHA, s.r.o. projednat s Ing. I. Dvořákovou možnost jejího jmenování do funkce jednatele INTERLOVU PRAHA, s.r.o. s účinností od 1.2.2014.

w)    Předsedovi Ing. J. Palasovi projednat možnost změny pracovních smluv v INTERLOVU PRAHA, s.r.o. s Ing. I. Dvořákovou, JUDr. K. Mikuleckým, B. Holubovou a Ing. L. Králíčkem.

x)      Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi předložit na lednovém zasedání MR ČMMJ scénář, rozpočet a organizační zajištění výstavy Silva Regina.

y)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat finanční výsledek výstavy Silva Regina 2012 a Natura Viva 2013 členům MR.

z)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi soustřeďovat připomínky k novým zkušebním řádům psů z okresních mysliveckých spolků, došlých do 20. 1. 2014 a předat předsedovi KK J. Procházkovi k zapracování.

aa)   Jednateli Ing. J. Kostečkovi zajistit veškerou korespondenci od JUDr. K. Mikuleckého s p. Zamrzlou a předat předsedovi DR JUDr. M. Machalovi.

bb)  Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět písemně na dopis koordinační rady Královéhradeckého kraje, doložit kopie dopisů a e-mailů s daty k jednotlivým bodům.

cc)   Jednateli Ing. J. Kostečkovi zařadit do  dopisu pro OMS informace o tom, že k petici za obnovu zemědělské krajiny se mohou členové ČMMJ připojovat individuelně a informaci, že tak rozhodla  MR a SZ ČMMJ.

dd) Jednateli Ing. J. Kostečkovi opravit materiál vyhodnocení Hagopuru.

ee)   Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět OMS Žďár n. Sázavou, že preventivní přeléčení spárkaté zvěře je v kompetenci SVS.

ff)    Sekretariátu ČMMJ zaslat Kč 5.000,-- ČSO.

gg)  Jednateli Ing. J. Kostečkovi předat návrh smlouvy o spolupráci mezi ČMMJ a ČMKJ po vyjádření ČMKJ  předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi k projednání v OPK.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

a)      Finanční vypořádání volební kampaně při volbách do PSP v roce 2013. Podporovaní kandidáti byli : Mgr. A. Čurdová, Ing. M. Toman, Ing. J. Papež, Ing. V. Mynář, JUDr. M. Hašek.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

První zasedání MR ČMMJ v novém roce proběhlo 30. ledna 2014 v Praze.

Na programu jednání byly následující body:

 

G.    Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

H.    Zprávy k projednání

 

5.      Příprava akcí v roce 2014 – Silva Regina v Brně, Natura Viva v Lysé n. Labem

6.      Návrh plánu činností odborných komisí MR ČMMJ na rok 2014

7.      Plán zahraničních styků na rok 2014

8.      Návrh novely Stanov ČMMJ

9.      Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

10.  Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014

(přizvána paní notářka Hájková na 15.00 hod.)

 

C. Různé

 

1.      České myslivecké vánoce 2014 se zahraniční účastí – Návrh Klubu trubačů, P. Šeplavý, přizván na 14.00 hod.

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné členy a požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila :

n)      Souhlasila s navrženým rozpočtem výstav na rok 2014.

o)      Plán činnosti odborných komisí MR ČMMJ na rok 2014.

p)      Plán zahraničních styků na rok 2014.

q)      Navýšení rozpočtu o 30.000,-- pro Klub trubačů na akci České myslivecké vánoce s mezinárodní účastí.

r)       Termíny a místa konání přezkoušení čekatelů.

s)       Žádost OMS Praha-východ na změnu názvu na ČMMJ, z.s. OMS Praha-venkov.

t)       Změnu názvu OMS ČMMJ Praha 6 na ČMMJ, z.s.  OMS Praha  5 a 6.

 

 

MR ČMMJ souhlasila :

b)      S tím,  že M. Novotná bude od 1.2.2014 pověřena vedením kulturně-propagačního oddělení sekretariátu ČMMJ.

c)      S tím, aby práci agendy kynologie, která je vedena na sekretariátu ČMMJ, vykonával na základě pracovní smlouvy předseda kynologické komise J. Procházka.

d)     Se spoluprací s Ing. J. Pubalem při  zajišťování výstav, se stanovením odpovědnosti za přípravu a průběh akce s dodržením předem stanovených podmínek.

e)      S převzetím záštity ČMMJ nad  akcí České myslivecké vánoce 2014.

f)       S doporučením DR ČMMJ zařadit OMS Most, Ústí n. Orlicí a Znojmo do seznamu  OMS s oprávněním pořádat zkoušky.

g)      S uhrazením prvního poplatku Kč 1.000,-- Kč za každý OMS pro první zápis statutárních zástupců do Spolkového rejstříku z Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ.

h)      S pořádáním školení lesních pedagogů a zasláním objednávky na SLŠ Hranice.

i)        S odložením registrace statutárních zástupců pobočných spolků nejlépe až po volbách 2015.

 

 

MR ČMMJ delegovala :

a)      Na zasedání CIC v Miláně předsedu Ing. J. Palase, jednatele Ing. J. Kostečku a předsedu komise pro zahraničí doc. J. Feuereisela.

b)      Jednatele Ing. J. Kostečku zúčastnit se hodnocení trofejí a otevření nového muzea v Hatvanu v Maďarsku.

 

 

MR ČMMJ požádala :

i)         Předsedu ekologické komise RNDr. J. Zbořila o zaslání materiálu vytvořeného jako prezentace pro MS v návaznosti na nový občanský zákoník elektronicky na sekretariát ČMMJ.

j)         Jednatele Ing. J. Kostečku o rozeslání materiálu poskytnutého předsedou ekologické komise RNDr. J. Zbořilem všem členům MR.

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit návrh odměňování pracovních pozic na sekretariátu ČMMJ stanovený na plný úvazek.

b)      Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zajistit naplnění plánu činnosti odborných komisí MR ČMMJ.

c)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi finančně zabezpečit delegované členy na zahraniční cesty.

d)     Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat předsedu pracovní skupiny pro Stanovy ČMMJ Mgr. P. Tomáška k jednání MR ČMMJ dne 12.2.2014.

e)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený rozpočet na jednání MR ČMMJ 12.2.2014.

f)       Předsedovi Ing. J. Palasovi odpovědět písemně do 28.2.2014 na otázky Dozorčí rady předané dne 30.1.2014 předsedou DR JUDr. M. Machalovi.

g)      Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zařídit kontrolu webových stránek ČMMJ – kynologie.

h)      Předsedovi Ing. J. Palasovi podat informaci na SZ v březnu ve vztahu ke zkušebním řádům.

i)        ukládá předsedovi J. Procházkovi připravit pro předsedu Ing. J. Palase chronologii práce k novým zkušebním řádům pro vystoupení na SZ ČMMJ.

j)        Předsedovi kynologické komise Ing. J. Procházkovi  předat konečnou verzi smlouvy mezi ČMMJ a ČMKJ do OPK.

k)      Předsedovi kynologické komise Ing. J. Procházkovi  poslat ihned ZŘ k jednání do organizačně-právní komise, která bude zasedat dne 4.2.2014.

l)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět firmě Artes Natur, aby se obrátila se svounabídkou přímo na OMSy.

m)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi dopovědět na dopis z OMS Příbram.

n)      Předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi zaslat dopis na OMSy s vysvětlením zrušení hromadné pojistky psů.

o)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět spolku DIANA, že není schválen rozpočet ČMMJ, MR ČMMJ schválila příspěvek na konferenci CIC 10.000,--. Kč.

p)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi co nejdříve podepsat sponzorské smlouvy na rok 2014.

 

MR ČMMJ odložila :

hh)  Projednání rozpočtu sekretariátu ČMMJ  na únorové zasedání MR ČMMJ.

ii)      Projednání obchodně-finančního plánu INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na únorové zasedání MR ČMMJ.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

            Na dalším zasedání MR ČMMJ, které se uskutečnilo dne 12. února 2014 v Praze

 

Na programu jednání byly následující body:

 

I.       Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

J.      Zprávy k projednání

 

1.      Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

2.      Valná hromada jako jediný společník obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o.

3.      Zkušební řády pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti loveckých psů

4.      Návrh programu mimořádného SZ ČMMJ dne 14.3.2014

5.      Návrh novely Stanov ČMMJ – přizván Mgr. Tomášek

 

C. Různé

        1.   Příprava voleb do vrcholných orgánů ČMMJ 2015

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a požádal o uctění minutou ticha za zesnulého Ing. Jiřího Nováka, náměstka VLS. Dále popřál jménem myslivecké rady Ing. R. Urbancovi k jeho životnímu jubileu.  Do programu jednání byl doplněn bod C/2 Plán akcí na rok 2014.

 

 

Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila :

u)      Prodej odchovny bažantů OMS Zlín.

v)      Všeobecnou část ve variantě I. předloženou kynologickou komisí ČMMJ.

w)    Návrh organizačního zajištění zasedání SZ ČMMJ, z.s. na 14. 3. 2014.

x)      Žádost OMS Jihlava a Kutná Hora o rozšíření termínu zkoušek adeptů z důvodu většího poštu uchazečů.

 

MR ČMMJ souhlasila :

j)        S navrženými základními platy zaměstnanců sekretariátu na 8 hodinové pracovní úvazky.

k)      S podpisem smlouvy o spolupráci mezi ČMMJ a ČMKJ.

l)        S poskytnutím kontaktů statutárních zástupců ČMMJ pro ZEV PSP ČR,

 

MR ČMMJ požádala :

k)      Členy myslivecké rady, aby se zúčastnili všech volebních sněmů OMS v nacházejícím volebním roce.

l)        Předsedu komise pro přípravu Stanov ČMMJ Mgr. P. Tomáška o podání informace na březnovém zasedání SZ ČMMJ.

 

 

 

MR ČMMJ neschválila :

Návrh všeobecné části zkušebních řádů ve variantě II, ve znění návrhu organizačně-právní komise

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi vyřešit formu pracovní smlouvy s J. Procházkou.

b)      Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi, předložit ZŘ Sboru zástupců ČMMJ ke schválení.

c)      Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zabezpečit zasedání SZ ČMMJ, z.s. dle předloženého návrhu.

d)     Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi, JUDr. J. Vaňkovi a JUDr. K. Mikuleckému připravit základní opěrné body k odborné části Stanov ČMMJ pro Mgr. P. Tomáška.

e)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat Mgr. P. Tomáškovi sestavený harmonogram prací tak, aby Stanovy mohly být rozeslány na OMSy k připomínkám do konce roku 2014.

f)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit časový harmonogram příprav V. sjezdu pro březnové jednání MR.

g)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi neprodleně informovat OMSy o ukončení platnosti potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu vydáním Vyhlášky č. 362/20013 Sb, od 1.1.2014 je nutno použít nově vydané potvrzení.

h)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi doplnit do přehledu zkoušek adeptů 21.3 a náhradní termín 21.2. OMS Olomouc.

i)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi doplnit do přehledu zkoušek adeptů termín zahájení kurzu OMS Šumperk 5.1.

 

MR ČMMJ odložila :

Projednání rozpočtu sekretariátu ČMMJ na březen.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

l)          Převod 19% podílu ČMMJ z prodeje odchovny bažantů OMS Zlín Kč 273.600,--.

m)      Převod 65% podílu ČMMJ KLS Dobřany z prodeje Kč 166.673,--.

n)        Dopis od J. Vlka z Třebíče určený k projednání MR.

 

Dále Myslivecká  rada  ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

Další zasedání MR ČMMJ se konalo 13. března 2014 v Herouticích u Neveklova

 

Na programu jednání byly následující body:

 

K.     Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

L.     Zprávy k projednání

 

1.      Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014 (materiál z února)

2.      Zpráva o inventarizaci společného majetku ČMMJ

3.      Návrh Kolektivní smlouvy pracovníků sekretariátu ČMMJ na rok 2014

4.      Obchodně finanční plán INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014

5.      Vyhodnocení střeleckých, kynologických, sokolnických a kulturně-propagačních      

      akcí za rok 2013

6.      Příprava SZ ČMMJ dne 14. 3. 2014

 

C. Různé

 

C/1 Plán akcí na rok 2014.

 

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání.

 

Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ. Jednatel Ing. J. Kostečka poděkoval místopředsedovi DR Ing. J. Slabému za zprostředkování možnosti výjezdního zasedání MR ČMMJ a zasedání SZ ČMMJ v Neveklově.  Poté provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila :

y)      Návrh Kolektivní smlouvy pracovníků sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

z)      Vyhodnocení střeleckých, kynologických, sokolnických a kulturně-propagačních akcí ČMMJ za rok 2013.

aa)   Návrh organizačního zajištění zasedání SZ ČMMJ, z.s. na 14. 3. 2014.

bb)  Účast Ing. B. Straky na stánku ČMMJ na výstavách, souhlasí s oslovením zástupců OMS na SZ dne 14. 3. 2014, s rozesláním materiálu ohledně kandidatury na OMSy, s vyvěšením informace na webu ČMMJ, s oslovením členů ČMMJ přes SMS zprávy (hrazeno z prostředků Ing. B. Straky).

 

MR ČMMJ souhlasila :

m)    Se změnou termínu základních mysliveckých zkoušek OMS Jičín.

n)      Se zrušením termínu ZMH u OMS Znojmo a Plzeň.

 

MR ČMMJ rozhodla :

O přeložení termínu  MR ČMMJ na 22. 4. 2014 od 14.00 hodin.

 

 

MR ČMMJ poděkovala :

Pořadatelům a organizátorům všech výše uvedených akcí ČMMJ za pomoc a zprostředkování těchto akcí.

 

MR ČMMJ neschválila :

Předložený rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

 

MR ČMMJ nesouhlasila :

S finančním příspěvkem pro MS Sv. Jan pod Skalou.

 

MR ČMMJ uložila :

jj)        Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit do dubnové rady reálný rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

kk)    Jednateli ČMMJ Ing. Jaroslavu Kostečkovi, zajistit naplnění Kolektivní smlouvy pracovníků ČMMJ pro rok 2014.

cc)     Předsedům odborných komisí sdělit při jednání s pořadateli výše uvedených akcí poděkování Myslivecké rady ČMMJ.

dd)   Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zabezpečit zasedání SZ ČMMJ dle předloženého návrhu.

ee)     Jednateli Ing. J. Kostečkovi zařadit časový harmonogram V. sjezdu ČMMJ na další jednání MR.

ff)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zařadit odpovědi DR k diskusi na další MR.

gg)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi zadat zpracování nových návrhů na vyznamenání ČMMJ „Za zásluhy“.

hh)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat petici proti regulaci střelných zbraní ze strany EU členům MR.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

o)        Schválení obchodně finančního plánu INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014.

p)        Změnu rozhodnutí č. 02/2014 ze dne 12.2.2014 v bodě 6, písm. a) - f).   

q)        Vyhodnocení střeleckých, kynologických, sokolnických a kulturně-propagačních akcí za rok 2013.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

Další zasedání MR ČMM se uskutečnilo 22. dubna 2014 v Praze

Na programu jednání byly následující body:

 

M.   Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

N.    Zprávy k projednání

 

1.    Návrh vyznamenání pro rok 2014

2.     Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

3.     Výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2013

4.      Stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ za rok 2013

5.      Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV  PRAHA, s.r.o. za rok 2013

6.      Výsledek  hospodaření Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2013

7.      Výsledek hospodaření Myslivost, s.r.o. za rok 2013

8.      Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2013

9.      Výsledek hospodaření Služby myslivosti, s.r.o. za rok 2013

10.  Stanovisko zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech k výsledku jejich  hospodaření za rok 2013

11.  Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2014

 

C.Různé

 

1.      Plán akcí 2014

2.      Časový harmonogram V. sjezdu ČMMJ 2015

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání doplněný o bod č. C/3 Dodatek č. 4/2014 Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. Dále požádal jednatele Ing. J. Kostečku o kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

 

MR ČMMJ schválila :

ii)      Propůjčení navržených mysliveckých vyznamenání 37 x I. stupeň „Za zásluhy“ na rok  2014.

jj)      Udělení 14 x Čestné členství v ČMMJ na rok 2014,

kk)  Předložený rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

ll)      Výsledek hospodaření ČMMJ za rok 2013.

mm)       Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. za rok 2013, zisk ve výši 1.479.460,31 Kč.

nn)  Rozdělení zisku převodem na jediného společníka v čisté výši Kč 1.257.541,31 po odečtení 15 % srážkové daně ve výši Kč 221.919,- .

oo)  Výsledek hospodaření Služby myslivosti, s.r.o. za rok 2013.

pp)  Ponechat zisk ve výši Kč 32.268,79 na účtu nerozděleného zisku minulých let.

qq)  Převést nerozdělený zisk  minulých let v hrubé výši Kč 2.205.880, což činí Kč 1.874.918,- po zdanění srážkové daně ve výši Kč 330.882, jedinému společníku ČMMJ, z.s.

rr)     Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2014.

ss)    Dodatek  č. 4/2014 Střeleckého řádu ČMMJ, z.s., ve stylistické úpravě JUDr. J. Vaňka.

 

MR ČMMJ souhlasila :

o)      S rozeslání vzorových stanov pro myslivecká sdružení účastníkům školení, okresním mysliveckým spolkům, MR a DR ČMMJ  uveřejněním na webových stránkách ČMMJ jako jednu z možných variant.

p)      Se změnou termínu zkoušek z myslivosti OMS Praha 3.

q)      S opravným termínem zkoušek z myslivosti OMS Jihlava.

r)       Se  zasedáním SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014 od 10.00 hodin ve školícím středisku Ministerstva vnitra  v Benešově, MR a DR ČMMJ bude zasedat tamtéž 6.6.2014 od 10.00 hodin.

 

MR ČMMJ zmocnila :

a)      Místopředsedu Ing. J. Chmela a  předsedu kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolfa, aby na valné hromadě HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.  dne 25.4.2014 vykonávali vlastnická práva majoritního akcionáře a ukládá jim hlasovat pro schválení Výroční zprávy HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., jejíž součástí je řádná účetní závěrka ověřená auditorem, roční zpráva o podnikatelské činnosti a roční zpráva o stavu majetku pojišťovny, o přídělu do rezervního fondu pojišťovny 5 % ze zisku, o rozdělení zisku a dividend akcionářům z hospodaření pojišťovny za rok 2013, o stanovení auditora pro účetní rok 2014 Ing. Janu Hornigovou, o stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady, o schválení aktualizace stanov pojišťovny, o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady s účinností od 1.1.2014.

b)      Předsedu organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicu a místopředsedu  Ing. J. Chmela zastupováním ČMMJ na valné hromadě Myslivost, s.r.o. dne 25.4.2014 od 11.00 hodin.

 

MR ČMMJ doporučila:

Vyzvat jednatele obchodních organizací, aby zaslali návrh do organizačně-právní komise, pokud  potřebují upravit či změnit stávající stanovy.

 

MR ČMMJ neschválila :

Propůjčení Čestný myslivecký řád pro J. Vosátku z důvodu nesplněných podmínek dle směrnice pro propůjčování vyznamenání ČMMJ,

 

MR ČMMJ revokovala:

Na základě Unesení SZ ČMMJ, z.s. ze dne 14.3.2014 revokuje bod C/2 v části …schvaluje oslovení členů ČMMJ přes SMS zprávy (hrazeno z prostředků Ing. B. Straky).

 

MR ČMMJ uložila :

ll)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi neprodleně rozeslat na okresní myslivecké spolky  upozornění ve smyslu SZ ČMMJ, z.s. ze dne 14.3.2014 bod IV, ukládá písm. 3b).

mm)       Jednateli Ing. J. Kostečkovi domluvit schůzku s předsedou OMS Třebíč za účasti předsedy Ing. J. Palase, jednatele Ing. J. Kostečky, předsedy DR  ČMMJ JUDr. M. Machaly, předsedy organizačně-právní komise JUDr. J. Kšici, Ing. L. Zumrové a Ing. I. Dvořákové.

nn)  Předsedovi kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolfovi zabezpečit slavnostní předání vyznamenání  na Národních mysliveckých slavnostech na loveckém zámečku Ohrada v červnu 2014.

oo)  Předsedovi kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolfovi zajistit uveřejnění vyznamenání v časopise Myslivost.

pp)  Předsedovi ekonomické komise ČMMJ Ing. M. Krausovi předložit vyrovnaný rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014 ke schválení do SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014.

qq)  Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit pravidla pro OMS k čerpání dotací z MZe do zasedání MR 22.5.2014.

rr)     Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit výsledek hospodaření ČMMJ s návrhem na rozdělení zisku na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne  7.6.2014.

ss)    Jednateli společnosti Ing. Ivě Dvořákové předložit zprávu o hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. za rok 2013 na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014 v rozsahu účetních výkazů uveřejňovaných ve Sbírce listin.

tt)     Jednateli společnosti Ing. Ivě Dvořákové předložit na zasedání SZ  ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014 návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti na další funkční období a to Ing. Petr Černík, RNDr. Jiří Zbořil, Jiří Procházka.

uu)  Ing. Miroslavu Krausovi, předsedovi představenstva,  předložit výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014.

vv)  Jednateli Ing. J. Kasinovi předložit výsledek hospodaření Myslivost, s.r.o. na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014.

ww)       Správci Myslivecké nadace Ing. K. Ferjentsikovi předložit výsledek hospodaření ke schválení SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014.

xx)  Předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi předložit výsledek hospodaření Služby myslivosti, s.r.o.  na zasedání SZ ČMMJ, z.s. dne  7.6.2014.

yy)  Jednateli ČMMJ Ing. J.  Kostečkovi, předložit   návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2014 zasedání  SZ ČMMJ, z.s. dne  7.6.2014.                                  

zz)   Předsedovi střelecké komise Ing. A. Čechovi předložit  dodatek  č. 4/2014 Střeleckého řádu ČMMJ, z.s.,  zasedání  SZ ČMMJ, z.s. dne  7.6.2014.    

aaa)         Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat MS Kozárovice zásady uplatňování povodňových škod,

Jednateli Ing. J. Kostečkovi informovat Ing. Z. Auerswalda že se MR ČMMJ bude žádostí o příspěvek na knihu  Obrazy O. Číly zabývat po předložení výtisku knihy.

bbb)       Předsedovi myslivecké komise Ing. Vl. Divišovi zpracovat pokyn pro okresní myslivecké spolky, o povinnosti ze zákona odevzdávat vzorky trusu spárkaté zvěře z honitby k vyšetření na SVS, a v tomto smyslu odepsat MS Bochov.

ccc)         Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat dopis kynologické komise na okresní myslivecké spolky.

ddd)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi svolat mimořádnou MR ČMJ dne 6.5. 2014 od 9.00 hodin na sekretariát ČMMJ, hlavními body jednání bude vyhodnocení březnového SZ ČMMJ, z.s., odpovědi sekretariátu DR ČMMJ, zápis z kontroly sekretariátu DR ČMMJ ze dne 17.4.2014.

eee)         Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat členům MR ČMMJ znovu odpovědi sekretariátu na otázky DR ČMMJ.

 

MR ČMMJ konstatovala :

Že se bude zabývat jednotlivými úkoly dle časového harmonogramu na stanovených MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

a)      Výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2013 ve výši 2.022.700,- Kč se ziskem 1.785.277,- Kč.

b)      Návrh na doplnění rezervního fondu 5 % dle stanov, ve výši 89.264,- Kč.

c)      Návrh na rozdělení dividend po zdanění pro ČMMJ, z.s.  768.379,- Kč, Interlov Praha, s.r.o. 792.038,- Kč.

d)     bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti Myslivost s.r.o. za rok 2013 včetně rozdělení zisku.

e)      Výledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2013.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

Další zasedání MR ČMMJ se konalo 6. května 2014 v Praze

Na programu jednání byly následující body:

 

O.    Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

P.     Zprávy k projednání

 

 

1.      Vyhodnocení  SZ ČMMJ 14.3.2014

2.      Odpovědi na otázky DR ČMMJ

3.      Zápis z kontroly sekretariátu DR ČMMJ ze dne 17.4.2014

4.      Směrnice o vybírání členských příspěvků

5.      Zřizovací listiny obchodních společností ČMMJ (korporace)

 

C. Různé

 

3.      Plán akcí 2014

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání.   Požádal o minutu ticha za zesnulého kynologa a člena kynologické komise ČMMJ pana V. Kratochvíla.

 

Poté oznámil, že dne 5.5.2014 byla doručena do rukou předsedy jednatelem Ing. J. Kostečkou žádost o rozvázání pracovního poměru, kterou zatím nepřijal. Oznámil též rezignaci místopředsedy Ing. J. Papeže a vzhledem k nastalé situaci i rezignaci svoji.   Vzhledem k tomu, že organizaci musí zastupovat dva statutární zástupci, navrhl Myslivecké radě svolat na podzim mimořádný volební Sbor zástupců ČMMJ, z.s..

 

MR ČMMJ schválila :

tt)     Po přehodnocení propůjčení Čestného mysliveckého řádu pro Ing. F. Šonku.

uu)  Směrnici o vybírání členských příspěvků.

vv)  Materiál o zřizovacích listinách obchodních společností.

ww)       Pravidla pro čerpání neinvestičních dotací 2014.

xx)  Pravidla pro čerpání neinvestičních dotací 2014.

 

MR ČMMJ souhlasila :

S rozvázáním pracovního poměru jednatele Ing. J. Kostečky ke dni 31.7.2014 a ukončení mandátu místopředsedy Ing. J. Papeže a předsedy Ing. J. Palase ke dni 6.7.2014.

 

MR ČMMJ rozhodla :

Pozastavit zkoušky OMS Ústí n. Labem na 1 rok, tzn. další rok nezahájí kurz adeptů.

 

MR ČMMJ požádala :

1.      Dozorčí radu ČMMJ, aby vzala na vědomí, že Myslivecká rada nesouhlasí s předanými písemnými odpověďmi na otázky DR ČMMJ vypracovanými sekretariátem ČMMJ.

2.      Předsedu Ing. J. Palase o zjištění podmínek pro návrhy na státní vyznamenání in memoriam prof. J. Hromasovi.

 

 

MR ČMMJ nesouhlasila :

S předáním vypracovaných písemných odpovědí na otázky DR ČMMJ sekretariátem ČMMJ za Mysliveckou radu.

 

MR ČMMJ revokovala :

Usnesení MR ČMMJ pod bodem B/1, b) ze dne 22.4.2014 o neschválení propůjčení Čestného mysliveckého řádu pro Ing.  F. Šonku.

 

MR ČMMJ uložila :

a)      Předsedovi Ing. J. Palasovi informovat o rozvázání pracovního poměru jednatele Ing. J. Kostečky a o rezignaci místopředsedy Ing. J. Papeže a předsedy Ing. J. Palase v červnu Sbor zástupců  ČMMJ.

b)      Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi vyhlásit výběrové řízení na místo jednatele ČMMJ, podmínky zveřejnit na webu ČMMJ a uveřejnit v časopise Myslivost s termínem uzávěrky přihlášek do  20.6.2014.

c)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zveřejnit zprávu ze zasedání březnového SZ ČMMJ, z.s. na intranet ČMMJ pro okresní myslivecké spolky.

d)     Předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi vyplatit odměny jednateli z rozpočtu sekretariátu pro rok 2014.

e)      Předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi předložit Směrnici o vybírání členských příspěvků do SZ ČMMJ dne 7.6.2014.

f)       Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi předložit materiál o zřizovacích listinách obchodních společností ČMMJ  do SZ ČMMJ, z.s. dne 7.6.2014.

g)      Právníkovi sekretariátu ČMMJ JUDr. K. Mikuleckému zpracovat právní řešení firmy HUBERT I+J, s.r.o.

h)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat pravidla pro čerpání neinvestičních dotací 2014 na OMSy.

i)        Předsedovi kulturně-propagační komise předložit návrh na vyplacení příspěvku za okresní kolo o Zlatou srnčí trofej okresním mysliveckým spolkům za rok 2013 dne 20.5.2014 na zasedání MR ČMMJ.

j)        Předsedovi kynologické komise J. Procházkovi připravit k projednání Řád pro jmenování rozhodčích do SZ ČMMJ, z.s.  v červnu a rozeslat na okresní myslivecké spolky.

k)      Jednateli Ing. J. Kostečkovi poskytnout smlouvy se zbrojovkami předsedovi střelecké komise Ing. A. Čechovi (zaslání e-mailem).

l)        Předsedovi Ing. J. Palasovi zaslat dopis na MZe ČR se žádostí o zvážení podmínek pro vyšší odborné myslivecké zkoušky – regionální charakter a oslovit též předsedu asociace krajů JUDr. M. Haška.

m)    Jednateli Ing. J. Kostečkovi upozornit okresní myslivecké spolky, že zkušební senáty musí být bezpodmínečně devíti členné a upozornit na probíhající výměnu lektorských průkazů.

 

MR ČMMJ konstatovala :

Že od ledna 2014 bylo Mysliveckou radou schváleno nové odměňování jednatele a od února 2014 stanoveny nové platové výměry zaměstnancům sekretariátu ČMMJ.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí :

r)         Zápis DR ČMMJ z kontroly postupu MR ČMMJ v otázce zabezpečení a uspoření mzdových prostředků pracovníků sekretariátu ČMMJ včetně jednatele.

s)         Odměny jednatele Ing. J. Kostečky za rok 2013 a za část roku 2014.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

 

Předposlední zasedání Myslivecké rady ČMMJ proběhlo 20. května 2014 v Praze.

 

Na programu jednání byly následující body:

 

Q.    Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

 

R.     Zprávy k projednání

1.      Příprava  SZ ČMMJ 7.6.2014

 

C. Různé

 

1.      Plán a vyhodnocení akcí 2014

2.      Příprava výběrového řízení na jednatele ČMMJ

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a nechal schválit program jednání.   

 

Dále požádal jednatele Ing. J. Kostečku o kontrolu zápisu z minulého jednání rady.

<