Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

3.3.2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké  rady ČMMJ, o.s.

Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 30. ledna 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A) Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B) Zprávy k projednání

1. Příprava akcí v roce 2014 – Silva Regina v Brně, Natura Viva v Lysé n. Labem

2. Návrh plánu činností odborných komisí MR ČMMJ na rok 2014

3. Plán zahraničních styků na rok 2014

4. Návrh novely Stanov ČMMJ

5. Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

6. Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014

C. Různé

České myslivecké vánoce 2014 se zahraniční účastí – Návrh Klubu trubačů, P. Šeplavý, přizván na 14.00 hod.

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné členy a požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila:

A) Souhlasila s navrženým rozpočtem výstav na rok 2014.

B) Plán činnosti odborných komisí MR ČMMJ na rok 2014.

C) Plán zahraničních styků na rok 2014.

D) Navýšení rozpočtu o 30 000 Kč pro Klub trubačů na akci České myslivecké vánoce s mezinárodní účastí.

E) Termíny a místa konání přezkoušení čekatelů.

F) Žádost OMS Praha-východ na změnu názvu na ČMMJ, z.s. OMS Praha-venkov.

G) Změnu názvu OMS ČMMJ Praha 6 na ČMMJ, z.s. OMS Praha  5 a 6.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A) S tím,  že M. Novotná bude od 1.2.2014 pověřena vedením Kulturně-propagačního oddělení Sekretariátu ČMMJ.

B) S tím, aby práci agendy kynologie, která je vedena na Sekretariátu ČMMJ, vykonával na základě pracovní smlouvy předseda Kynologické komise J. Procházka.

C) Se spoluprací s Ing. J. Pubalem při  zajišťování výstav, se stanovením odpovědnosti za přípravu a průběh akce s dodržením předem stanovených podmínek.

D) S převzetím záštity ČMMJ nad  akcí České myslivecké vánoce 2014.

E) S doporučením DR ČMMJ zařadit OMS Most, Ústí n. Orlicí a Znojmo do seznamu  OMS s oprávněním pořádat zkoušky.

F) S uhrazením prvního poplatku Kč 1000 Kč za každý OMS pro první zápis statutárních zástupců do Spolkového rejstříku z Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ.

G) S pořádáním školení lesních pedagogů a zasláním objednávky na SLŠ Hranice.

H) S  odložením registrace statutárních zástupců pobočných spolků nejlépe až po volbách 2015.

 

MR ČMMJ delegovala:

A) Na zasedání CIC v Miláně předsedu Ing. J. Palase, jednatele Ing. J. Kostečku a předsedu komise pro zahraničí doc. J. Feuereisela.

B) Jednatele Ing. J. Kostečku zúčastnit se hodnocení trofejí a otevření nového muzea v Hatvanu v Maďarsku.

 

MR ČMMJ požádala:

A) Předsedu ekologické komise RNDr. J. Zbořila o zaslání materiálu vytvořeného jako prezentace pro MS v návaznosti na nový občanský zákoník elektronicky na sekretariát ČMMJ.

B) Jednatele Ing. J. Kostečku o rozeslání materiálu poskytnutého předsedou ekologické komise RNDr. J. Zbořilem všem členům MR.

 

MR ČMMJ uložila:

A) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit návrh odměňování pracovních pozic na sekretariátu ČMMJ stanovený na plný úvazek.

B) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zajistit naplnění plánu činnosti odborných komisí MR ČMMJ.

C) Jednateli Ing. J. Kostečkovi finančně zabezpečit delegované členy na zahraniční cesty.

D) Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat předsedu pracovní skupiny pro Stanovy ČMMJ Mgr. P. Tomáška k jednání MR ČMMJ dne 12.2.2014.

E) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený rozpočet na jednání MR ČMMJ 12.2.2014.

F) Předsedovi Ing. J. Palasovi odpovědět písemně do 28.2.2014 na otázky Dozorčí rady předané dne 30.1.2014 předsedou DR JUDr. M. Machalovi.

G) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zařídit kontrolu webových stránek ČMMJ – kynologie.

H) Předsedovi Ing. J. Palasovi podat informaci na SZ v březnu ve vztahu ke zkušebním řádům.

I) ukládá předsedovi J. Procházkovi připravit pro předsedu Ing. J. Palase chronologii práce k novým zkušebním řádům pro vystoupení na SZ ČMMJ.

J) Předsedovi kynologické komise Ing. J. Procházkovi  předat konečnou verzi smlouvy mezi ČMMJ a ČMKJ do OPK.

K) Předsedovi kynologické komise Ing. J. Procházkovi  poslat ihned ZŘ k jednání do organizačně-právní komise, která bude zasedat dne 4.2.2014.

L) Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět firmě Artes Natur, aby se obrátila se svou nabídkou přímo na OMSy.

M) Jednateli Ing. J. Kostečkovi dopovědět na dopis z OMS Příbram.

N) Předsedovi ekonomické komise Ing. M. Krausovi zaslat dopis na OMSy s vysvětlením zrušení hromadné pojistky psů.

O) Jednateli Ing. J. Kostečkovi odpovědět spolku DIANA, že není schválen rozpočet ČMMJ, MR ČMMJ schválila příspěvek na konferenci CIC 10 000 Kč.

P) Jednateli Ing. J. Kostečkovi co nejdříve podepsat sponzorské smlouvy na rok 2014.

 

MR ČMMJ odložila:

A) Projednání rozpočtu sekretariátu ČMMJ  na únorové zasedání MR ČMMJ.

B) Projednání obchodně-finančního plánu INTERLOVU PRAHA, s.r.o. na únorové zasedání MR ČMMJ.

 

Dále Myslivecká  rada  vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,v.r.

jednatel ČMMJ


Diskuzní fórum

 

Reklama

 

Tip obchodu

Ottova encyklopedie MYSLIVOST Tip obchodu
Eshop odborná literatura

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si