Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Prosinec / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

10.3.2014

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 12. února 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

 

Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

Zprávy k projednání

1. Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014

2. Valná hromada jako jediný společník obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o.

3. Zkušební řády pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti loveckých psů

4. Návrh programu mimořádného SZ ČMMJ dne 14.3.2014

5. Návrh novely Stanov ČMMJ – přizván Mgr. Tomášek

Různé

Příprava voleb do vrcholných orgánů ČMMJ 2015

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda ČMMJ Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné a požádal o uctění minutou ticha za zesnulého Ing. Jiřího Nováka, náměstka VLS. Dále popřál jménem Myslivecké rady Ing. R. Urbancovi k jeho životnímu jubileu. Do programu jednání byl doplněn bod C/2 Plán akcí na rok 2014.

Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila:

A) Prodej odchovny bažantů OMS Zlín.

B) Všeobecnou část ve variantě I. předloženou kynologickou komisí ČMMJ.

C) Návrh organizačního zajištění zasedání SZ ČMMJ, z.s. na 14. 3. 2014.

D) Žádost OMS Jihlava a Kutná Hora o rozšíření termínu zkoušek adeptů z důvodu většího poštu uchazečů.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A) S navrženými základními platy zaměstnanců sekretariátu na osmihodinové pracovní úvazky.

B) S podpisem smlouvy o spolupráci mezi ČMMJ a ČMKJ.

C) S poskytnutím kontaktů statutárních zástupců ČMMJ pro ZEV PSP ČR,

 

MR ČMMJ požádala:

A) Členy myslivecké rady, aby se zúčastnili všech volebních sněmů OMS v nacházejícím volebním roce.

B) Předsedu komise pro přípravu Stanov ČMMJ Mgr. P. Tomáška o podání informace na březnovém zasedání SZ ČMMJ.

 

MR ČMMJ neschválila:

Návrh všeobecné části zkušebních řádů ve variantě II, ve znění návrhu organizačně-právní komise

 

MR ČMMJ uložila:

A) Jednateli Ing. J. Kostečkovi vyřešit formu pracovní smlouvy s J. Procházkou.

B) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi, předložit ZŘ Sboru zástupců ČMMJ ke schválení.

C) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi zabezpečit zasedání SZ ČMMJ, z.s. dle předloženého návrhu.

D) Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi, JUDr. J. Vaňkovi a JUDr. K. Mikuleckému připravit základní opěrné body k odborné části Stanov ČMMJ pro Mgr. P. Tomáška.

E) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat Mgr. P. Tomáškovi sestavený harmonogram prací tak, aby Stanovy mohly být rozeslány na OMSy k připomínkám do konce roku 2014.

F) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit časový harmonogram příprav V. sjezdu pro březnové jednání MR.

G) Jednateli Ing. J. Kostečkovi neprodleně informovat OMSy o ukončení platnosti potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu vydáním Vyhlášky č. 362/20013 Sb, od 1.1.2014 je nutno použít nově vydané potvrzení.

H) Jednateli Ing. J. Kostečkovi doplnit do přehledu zkoušek adeptů 21.3 a náhradní termín 21.2. OMS Olomouc.

I) Jednateli Ing. J. Kostečkovi doplnit do přehledu zkoušek adeptů termín zahájení kurzu OMS Šumperk 5.1.

 

MR ČMMJ odložila:

Projednání rozpočtu Sekretariátu ČMMJ na březen.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A) Převod 19% podílu ČMMJ z prodeje odchovny bažantů OMS Zlín 273 600 Kč.

B) Převod 65% podílu ČMMJ KLS Dobřany z prodeje 166 673 Kč.

C) Dopis od J. Vlka z Třebíče určený k projednání MR.

 

Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 13. března 2014 na Farmě v Herouticích č. 11, Neveklov, od 13.00 hodin.

Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,v.r.

jednatel ČMMJ

 

Reklama

 

Tip obchodu

Zkušební řád loveckých psů Tip obchodu
Internetový obchod Myslivost

Reklama

reklama
 
 

Reklama

reklama
reklama
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Výměna ikon

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Stáhněte si

Stáhněte si